Lukivaikeus ja lukumotivaatio

Pro gradu -tutkielmassa käytetty menetelmä

Tein pro gradu -tutkielmani systemaattisena kirjallisuuskatsauksena lukivaikeuden vaikutuksesta lukumotivaatioon. Rajasin tutkimuksen koskemaan 12-16-vuotiaita nuoria. Valitsin aiheen oman henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi, sekä siksi, että koen aiheen olevan hyvin tärkeä, lukivaikeuden yleisyyden takia. Tutkimusongelmani oli: Millainen yhteys lukivaikeudella on lukumotivaatioon 12-16-vuotiailla nuorilla? Pro gradu tutkielmaani valikoituneet artikkelit pitivät yhtenäistä linjaa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa oli tutkittu lukutaidon vaikutusta lukumotivaatioon. Kyseisissä tutkimuksissa kohderyhmää ei oltu rajattu pelkästään lapsiin, joilla on lukivaikeus.

Saadut tulokset

Tutkimuksessa käytetyissä artikkeleissa havaittiin yhteys lukivaikeuden ja lukumotivaation välillä. Tutkimuksissa havaittiin, että lukivaikeus vaikuttaa negatiivisesti oppilaan innostukseen lukea vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti. Lukivaikeus myös lisää todennäköisyyttä kokea enemmän negatiivisia tunteita lukutehtävien aikana. Tutkimukset löysivät positiivisen korrelaation lukumotivaation ja parantuneen lukutaidon välillä. Nämä havainnot tehtiin interventio tutkimuksissa, jossa oppilaille annettiin lukuopetusta, ja heidän lukutaitonsa eri osa-alueita arvioitiin ja lukuopetuksen avulla niissä huomattiin kehitystä. Toisessa interventio tutkimuksessa havaittiin, motivaation lasku tutkimuksen aikana niiden oppilaiden kohdalla, joilla oli lukivaikeus, samaa motivaation laskemista ei havaittu niiden oppilaiden kohdalla, joilla lukivaikeutta ei ollut. Vain yhdessä tutkimuksessa ei tilastollisesti merkitsevää tulosta löydetty, lukivaikeuden ja lukumotivaation yhteydestä, tai lukutaidon parantumisen ja lukumotivaation parantumisen yhteydestä. Tutkimukset ovat linjassa keskenään ja niistä voidaan saada viitteitä siihen, että lukivaikeudella on negatiivinen vaikutus lukumotivaatioon, sekä siihen, että parantunut lukutaito on yhteydessä parantuneeseen lukumotivaatioon.

Jatkotutkimus aiheet

Tutkimusta tehdessä havaitsin, että aihetta on tutkittu vielä hyvin vähän, siksi koen aiheen olevan tulevaisuudessa hyvin tarpeellinen lisätutkimuksen kohde. Tutkimusta olisi tärkeää tehdä niin, että kontrolliryhmänä toimisi oppilaat, joilla ei lukivaikeutta ole. Näin voisi tutkia lukivaikeuden vaikutusta lukumotivaatioon sekä opiskelumotivaatioon. Koulunkäynti vaatii hyvin paljon tekstin lukemista eri kirjojen muodossa, joten mielestäni olisi tärkeää selvittää miten voimakas vaikutus lukivaikeudella on koulussa menestymiseen. Tulosten avulla voidaan painottaa päättäjille lukivaikeuden tukemisen tarvetta kouluissa ja siihen vaadittavia resursseja. Lukivaikeuden vaikutusten laajuuden ymmärtämällä, voisi painottaa tuen saamisen merkitystä lapsen koulutiellä, sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtyessä.

Lukivaikeuden yhteys lukumotivaatioon,

Jonna Kettukangas

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *