Talousosaaminen kotitalouden oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa

Tutkimuksen taustaa

Talousosaaminen on keskeinen kansalaistaito, joka on tullut entistä tärkeämmäksi alati muuttuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä. Tarvitsemme talousosaamista pystyäksemme huolehtimaan oman talouden raha-asioista mutta myös toimiaksemme yhteiskunnassa taloudellista hyvinvointia edistävällä tavalla. Taloudellisen hyvinvoinnin pohja luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin opitaan tarvittavia tietoja, taitoja sekä asenne talousasioiden hoitamiseen ja hallitsemiseen aikuisena. Tutkimusten mukaan koulusta saadulla talousosaamisen tiedolla on vahva yhteys nuorten talousosaamiseen. Kuluttaja- ja talousosaaminen kuuluu kotitalousopetuksen keskeisiin sisältöihin ja on samalla tärkeä arjen taito.

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia perusopetuksessa 1980–2010-luvuilla käytettyjen kotitalouden oppikirjojen sisältöjä talousosaamisesta sekä sitä, mitä ja miten talousosaamisen teemoja oppikirjoissa esitetään ja painotetaan. Tutkimuksen toinen tarkoitus oli tutkia miten perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteet talousosaamisesta näyttäytyvät kotitalouden oppikirjoissa eri vuosikymmenillä.
Tutkimus toteutettiin analysoimalla peruskoulun kotitalouden oppikirjoja laadullisen tutkimuksen keinoin. Aineistona käytettiin kahdeksaa eri oppikirjaa, jotka oli julkaistu vuosina 1986–2017. Tutkimusaineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen analyysirungon pohjana käytettiin Atkinsonin, Mc Kayn, Kempsonin ja Collardin (2006) kehittämää talousosaamisen nelijakomallia. Myös tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin tämän nelijaon pohjalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset jakautuivat nelijakomallin mukaisesti neljään yläteemaan: päivittäistalouden hallinta, tulevaisuuden suunnittelu, finanssituotteiden valinta ja talousasioiden seuraaminen. Alkuperäistä nelijakomallia muokattiin paremmin tähän tutkimukseen sopivaksi niin, että alkuperäisen nelijakomallin alateemoja yhdisteltiin ja luotiin myös kokonaan uusia alateemoja oppikirjoista löytyneiden talousosaamisen teemojen pohjalta.
Tutkimuksen tulosten valossa talousosaamisen eri osa-alueita käsiteltiin kotitalouden oppikirjoissa vaihtelevasti. Päivittäistalouden hallintaan liittyviä teemoja käsiteltiin eniten sekä oppikirjoissa että opetussuunnitelmissa. Teemoista esiin nousivat esimerkiksi kotitalouden tulot ja menot sekä mitä kaikkea tulee huomioida ja vertailla ostopäätöstä suunniteltaessa ja tehdessä. Seuraavaksi eniten oppikirjoissa käsiteltiin finanssituotteiden valintaan liittyviä teemoja, kuten eri kaupankäynnin muodot. Opetussuunnitelmissa finanssituotteiden valintaan liittyviä teemoja käsiteltiin vasta kolmanneksi eniten ja toiseksi eniten käsiteltiin talousosaamisen seuraamisen teemoja, kuten kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet tai virhe tuotteessa tai palvelussa. Teemoista vähiten käsiteltiin tulevaisuuden suunnittelua niin oppikirjoissa kuin opetussuunnitelmissa. Teemoista esiin nousivat suunnitelmallisuus hankintojen tukena sekä säästäminen.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppikirjojen sekä opetussuunnitelmien tavoitteiden painopiste on päivittäistalouden hallinnan teemoissa, vaikka muut kolme osa-aluetta ovat myös tärkeitä nuorten talousosaamisen kehittämisen kannalta. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon oppikirjoja ja opetussuunnitelmia laadittaessa. Myös opettajien olisi hyvä opetuksessa miettiä painotuksen tasapuolisuutta eri osa-alueiden välillä. Jatkotutkimuksia ajatellen olisi mielenkiintoista tutkia talousosaamisen opetusta kotitaloudessa, sillä aiheesta ei juurikaan löydy tutkimustietoa.

Terhi Tepponen

Talousosaamistavoitteet kotitalouden oppikirjoissa 1980–2010-luvuilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *