Netnografinen tutkimus mukbang-videoiden katsomisen syistä ja merkityksistä

Taustaa

Ruoka merkitsee nykypäivänä biologisen välttämättömyytensä lisäksi jatkuvasti enemmän vapaa-aikaa, elämäntapaa sekä kulinaarisia kokemuksia. Ruoan vapaa-aikaistuminen on osaltaan tulosta ruoan medioitumisesta ja viihteellistymisestä. Näiden kehityskulkujen voidaan nähdä vauhdittuneen ruokasisältöjen siirtyessä televisioon. Esimerkkinä ruoan medioitumisen luomista ilmiöistä ovat eteläkorealaiset mukbang-syömisvideot. Kyseiset videot jäljittelevät digitaalista ruokaseuraa ja niissä esiintyvä henkilö eli ”mukbangaaja” syö tavallisesti suurta annosta ruokaa samalla kommunikoiden katsojallensa.

Tavoitteet ja toteutus

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää YouTube-kommentteja analysoimalla mukbang-videoiden katsomisen syitä. Olin kiinnostunut tutkimaan miksi videoita kulutetaan. Lisäksi halusin tarkastella tutkimuksellani katsojien ruokaan ja syömiseen liittämiä sosiaalisia ja kulttuurillisia merkityksiä. Tutkimukseni oli laadullinen sekä tutkimusmenetelmänä käytettiin netnografiaa. Netnografia on internetissä toteutettava etnografinen tutkimus. Mukbang-yhteisön havainnointi sekä siihen tutustuminen alkoi sosiaalisen median eri alustoilta, joista lopulta päädyin valitsemaan tutkimuskentäkseni videoalusta Youtuben. Tutkimusaineisto kerättiin kuuden (n=6) eri videon kommenttiketjuista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, ja lopulliseen analyysiin päätyi yhteensä 221 kommenttia.

 

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimukseni perusteella mukbang-videoiden katsomista aktivoivat niistä saatavat aistinautinnot, ruokainspiraatio sekä yhteyden tunteminen mukbangaajaan eli videon tekijään. Lisäksi tutkimuksen tuloksena voidaan pitää videoiden kuluttamisen monikerroksisuutta, sillä kommenteissa ilmeni useampia katsomisen syitä. Ruokaan ja syömiseen liitettävistä merkityksistä nousivat esille erityisesti yhteiskunnan syömisnormit ja niissä pysyminen, ruoan ihannointi sekä kommensaalisuus eli yhdessä syömisen merkitys.

Tutkimukseni lisää ymmärrystä ruoan ympärille syntyneistä yhteisöistä sekä ruoan monimerkityksellisyydestä ihmiselle. Lisäksi se auttaa edistämään ruokasisältöjen kuten mukbangin positiivisia vaikutuksia kuin myös lisäämään tietoutta sen mahdollisista haitoista. Tutkimukseni lisää myös tietoutta ruokasisältöjen merkityksistä identiteetille sekä ruokakäyttäytymiselle ja -suhteelle, mikä on hyödyllistä esimerkiksi ruokakasvatuksen piirissä työskenteleville.

Ella Totro

Netnografinen tutkimus mukbang-videoiden katsomisen syistä ja merkityksistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *