Digitaaliset ryhmäportfoliot varhaiskasvatuksessa: Kehittämistyötä lasten näkökulmat huomioiden

Tutkimuksen taustaa:

Pedagoginen dokumentointi on lapsilähtöinen menetelmä, jonka tarkoituksena on tehdä toimintaa näkyväksi, jotta sitä voidaan tulkita ja arvioida. Varhaiskasvatuksessa pedagoginen dokumentointi toimii pedagogisen toiminnan tukipilarina; toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan dokumenttien avulla. Vaikka pedagogisen dokumentoinnin tulisi olla yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä työmenetelmistä, tutkimusten valossa varhaiskasvatuksen arjessa pedagoginen dokumentointi ei kuitenkaan toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tästä syystä kunnissa on kehitetty uusia työtapoja pedagogiseen dokumentointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimukseni kohteena olevat digitaaliset ryhmäportfoliot.

Tein tutkimustani yhteistyössä Helsingin kaupungin Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2021–2023 – hankkeen kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää Helsingissä käytössä olevien ryhmäportfolioiden laatimiseen sellaisia toimintatapoja, joissa lapset toimivat aktiivisina digitaalisina sisällöntuottajina. Kun kehitetään lasten osallisuuden lisäämiseen tähtääviä muutoksia, on tärkeää kuulla lasten omia toiveita ja ajatuksia. Tutkimukseni tarkoitus olikin tästä syystä tuoda esille näitä lasten kokemuksia ja näkökulmia, jotta ne osattiin huomioida lasten osallisuutta tukevan ja lapsia innostavan portfoliotyöskentelyn kehittämisessä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Koska koin, että lasten voi olla haastava sanallistaa tai muistaa portfolioihin liittyviä ajatuksiaan ja kokemuksiaan ilman kuvatukea, keräsin aineiston ryhmähaastatteluilla, joissa hyödynnettiin valokuvilla tuettua haastattelumenetelmää (eng. photo elicitation interview). Haastatteluissa lapset joko esittelivät ryhmiensä portfolioita tai tekivät portfolioita ryhmän opettajan johdolla samalla tavalla kuin ryhmässä oli portfoliota totuttu tekemään. Haastatteluihin osallistui 36 4–6 –vuotiasta lasta. Aineiston analysoin teema-analyysia hyödyntäen.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimukseni tulosten mukaan lasten mielestä digitaaliset ryhmäportfoliot olivat paikka tallentaa muistoja sekä heidän itsensä että vanhempiensa nähtäville. Lapsille merkityksellisintä portfolioissa olivat kuvat itsestä. Huomionarvoista on, että lapsille portfolioissa merkityksellisempää oli ylipäätään se, keitä kuvissa näkyy, kuin mitä kuvissa tehdään. Lapset kokivat portfoliot enemmän aikuisten kuin lasten juttuina ja näkivät oman osallisuutensa hyvin passiivisena portfolioiden tekemisen prosessissa. Siitä huolimatta, että kaikki lapset kertoivat osallistuvansa jollain tavalla portfolioiden tekemiseen, he kokivat olevansa ennemmin portfolion katsojia kuin niiden aktiivisia tekijöitä. Lasten mielestä portfoliopohjassa olisi parannettavaa. Lasten mielestä portfoliopohja oli tylsä ja kaipasi enemmän esimerkiksi kuvia, värejä ja hassuttelua, kuten muokattuja kuvia. Lapset toivoivat portfolioihin heille mieluisia arviointisymboleita, kuten emojeita. Lapset toivoivat aktiivisempaa roolia portfolioiden tekemisen prosessissa ja vapaampaa pääsyä katsomaan portfoliota itsekseen.

Kehittämistyötä tutkimustulosten pohjalta

Tutkimukseni avulla kerättyjä lasten kokemuksia hyödynnettiin portfolioiden kehittämistyössä. Lasten kokemusten pohjalta portfoliopohjaa muokattiin siten, että pohja itsessään kannustaisi lapsiryhmien työntekijöitä sekä ottamaan lapset mukaan portfolioiden tekemisen että niiden avulla tapahtuvaan pedagogiseen dokumentointiin eli toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi portfoliopohjaan lisättiin “Lapset toiminnan arvioijina” -osuus, jota hyödyntämällä jokainen lapsiryhmän lapsi saa tilaisuuden osallistua vuorollaan toiminnan dokumentointiin, dokumenttien valikointiin sekä toiminnan arviointiin ottamiensa dokumenttien avulla. Koska säännöllinen portfoliotyöskentely tukee lasten osallisuutta sekä portfolioiden tekemisessä että varhaiskasvatuksessa ylipäätään, lapsiryhmiä kannustetaan uudistuneissa portfolio-ohjeistuksissa ennen kaikkea portfoliotyöskentelyn säännöllisyyteen.

 

Kia Koreneff

Lasten näkökulmia ja osallisuuden kokemuksia digitaalisista ryhmäportfolioista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *