Huoltajat ovat valmiita muuttamaan katsomusaineiden opetusta

Miksi tärkeä tutkia?
Maahanmuuton myötä katsomusaineiden kenttä on moninaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Katsomusaineiden opetus on kuitenkin pysynyt hyvin muuttumattomana Suomen itsenäisyyden alkuajoilta lähtien. Nykyinen katsomusopetuksen järjestämistapa erittelee oppilaita heidän katsomuksellisen taustansa mukaan. Tämän takia kiinnostuin tutkimuksessa selvittämään huoltajien näkemyksiä katsomusopetuksen järjestämiseen sekä, mitä asioita he pitivät katsomusaineiden opetuksessa tärkeänä. Katsomusaineilla tarkoitetaan kaikkia uskonnon oppimääriä ja elämänkatsomustietoa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää huoltajien käsityksiä katsomusaineiden opetuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin huoltajat arvioivat pääkaupunkiseudun koulun uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä asioita huoltajat arvostavat uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetuksessa.Tutkimuksen aineisto koostui yläkoulun oppilaiden huoltajilta kerätystä kyselystä. Käytetty kysely on osa Helsingin yliopiston Näkökulmia osittain yhdistettyyn katsomusopetukseen ja katsomusdialogikasvatukseen oppilaiden ja huoltajien kokemana -hanketta. Tutkimus toteutettiin yhdessä pääkaupunkiseudun koulussa. Huoltajien vastauksia analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksen keskeiset tulokset
Tutkimuksesta ilmeni, että huoltajat pitävät katsomusainetta tärkeänä oppiaineena, eikä sitä tulisi poistaa koulun opetuksesta. Huoltajien mukaan katsomusaineessa tulisi opettaa kaikille yhteisesti uskonnoista ja muista katsomuksista. Lisäksi huoltajat kokivat tärkeäksi, että katsomusopetuksessa käsiteltäisiin kaikkia uskontoja ja katsomuksia samassa määrin. Huoltajat kokivat myös tärkeäksi, että uskontoja ja katsomuksia opetettaisiin tieteellisen tiedon perusteella.Tutkimuksen tulosten mukaan huoltajat kokivat katsomusaineiden olevan yleissivistävää ja antavan tietoa ymmärtää yhteiskuntaa. Lisäksi huoltajat kokivat, että katsomusaine opettaa näkemään, mikä on uskontojen ja muiden katsomusten rooli ja merkitys yhteiskunnassa.

Johtopäätökset
Katsomusaineiden arvioiminen ajanmukaisessa valossa on tärkeää. On tarpeen myös punnita ja samalla selkeyttää, mikä rooli koulun katsomusaineiden opetuksella ja katsomuksella oikeastaan on monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa. Huoltajien näkemykset katsomusaineiden järjestämistavoista sekä koulun katsomusopetuksen luonteesta auttavat hahmottamaan, mihin suuntaan tulevaisuudessa katsomusaineiden opetusta tulisi viedä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa huoltajista olisi valmis muuttamaan nykyistä katsomusaineiden opetusmallia.

Janika Puikkonen

Huoltajien näkemyksiä koulun katsomusopetuksesta pääkaupunkiseudun koulussa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *