Yhteiskunta opettajuuden määrittelijänä: alakoulun opettajan asiantuntijuus muutoksessa

Opettajien ja koulutuksen merkitys yhteiskunnassa on ilmeinen ja näin ollen yhteiskunnallisella muutoksella on vaikutuksensa myös opettajuuteen sekä kouluarkeen. Opettajuuteen kohdistuu jatkuvalla syötöllä erilaisia vaatimuksia ja opettajan osaamisen odotetaan laajentuvan samaan tahtiin muutoksen ohella. Suomalainen koulutus on nähty laadukkaana ja korkeatasoisena, ja yksi syy korkeaan koulutustasoon on osaavat opettajat. Onkin tärkeää ymmärtää, mistä opettajan asiantuntijuus rakentuu tällä hetkellä, jotta saadaan tietoa vaatimusten sekä resurssien kohtaamisesta, jolloin voidaan tukea opettajien ammatillista kehittymistä ja asiantuntijuutta.

Asiantuntijuuden rakentuminen

Opettajan pätevyyteen vaaditaan korkeakoulututkinto, mutta opettajuudesta puuttuu selkeä jatkumo jatkokoulutukseen ja usein kouluttautuminen jääkin itse opettajan vastuulle. On tärkeää, että opettajat säilyvät ammattitaitoisina asiantuntijoina läpi uransa, jotta opetus olisi korkeatasoista. Jos opettajat eivät saa tilaa ammatilliselle kehittymiselle, on sillä varmasti pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä opettajien toiminta vaikuttaa suoraan oppilaisiin. Oheistyön lisääntyessä, ei ole taattua, että opettajat sisällyttäisivät työtä tukeviakaan asioita arkeen, jos ammatilliselle kehittymiselle ei ole resursseja. Tämän vuoksi on kriittistä saada tietoa opettajan työstä muutoksen keskiössä.

Tutkimuksessa selvitettiin alakoulun opettajien näkemyksiä opettajan asiantuntijuudesta ja yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksista asiantuntijuuteen. Opettajia haastatellessa asiantuntijuuteen liitettiin voimakkaasti tiedollisen osaamisen lisäksi ihmisyys. Opettajat näkivät yksittäisen opettajan merkityksen kasvaneen ja kodin ja koulun yhteistyön tiivistyneen. Vaatimuksia nähtiin nousevan yhteiskunnan eri osa-alueilta. Opettajat tekevät moniammatillista yhteistyötä useiden tahojen kanssa, hoitavat entistä enemmän paperitöitä ja käyttävät koulupäivästä rutkasti aikaa muuhun kuin opetukseen. Tämän lisäksi yhteiskunnallisesta päätöksenteosta syntyy jatkuvasti uusia sisäistettäviä asioita. Tämä vaatii uudenlaista osaamista ja asiantuntijuutta. Asiantuntijuuteen liittyykin opettajien näkökulmasta vahvat päätöksenteon taidot sekä sopeutuminen jatkuvaan muutokseen sekä erilaisiin vaatimuksiin. Vaikka opettaja on autonominen toimija, nähtiin haasteita juurikin niissä työn kohdissa, joihin opettaja ei voinut toiminnallaan suoraan vaikuttaa. Lisääntyvä oheistyö vaikeuttaakin opettajan asiantuntijuuden rakentumista ja työn toteuttamista, sillä uusien haasteiden edessä opettajalta vaaditaan enemmän, kuin usein resursseja on. Näin ollen koulun perustyö myös kärsii.

Opettajan ammatillisen kehityksen tukeminen

Tutkimalla opettajan asiantuntijuuden rakentumista voimme tukea entistä tehokkaammin koulun suurimpia kehittäjiä ja muutostekijöitä: opettajia. Jos opettajan asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen perusteet murenevat, voidaan vain arvailla sen seurauksia yhteiskunnallisesti. Opettajan roolin arvostuksen säilyminen vaatii siis aktiivisia toimia, jotta opettajat saavat mahdollisuuden rakentaa omaa asiantuntijuuttaan ja näin ollen toteuttaa laadukasta koulutustehtävää. Tämä ei kuitenkaan onnistu, mikäli opettajan pitää yksilönä toteuttaa jokainen yhteiskunnasta noussut toive erilaisten vaatimusten lisäksi niukoilla resursseilla. Onkin aiheellista pohtia, miten voimme kehittää opettajuutta ja opettajan asiantuntijuutta samalla tukien koulun perustyötä ja laajentamatta liikaa jo valmiiksi kattavaa opettajan työnkuvaa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Julia Aalto

Alakoulun opettajuus muutoksessa – Asiantuntijuuden rakentuminen ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset ammatilliseen kehittymiseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *