Käsityöt edistämässä ikäihmisten hyvinvointia ja ylläpitämässä sosiaalisia suhteita

Tausta

Hyvinvointi on yksi mielenkiinnon kohteistani ja koen sen ylläpitämisen tärkeäksi. Hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä ja sitä pystytään säätelemään useiden eri keinojen avulla. Jokaisella on eri tapoja ylläpitää ja kehittää omaa hyvinvointia. Käsityö voi olla yksi tapa jolla voidaan vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja sen eri osa-alueisiin. Käsityöt voivat olla esimerkiksi terapeuttista toimintaa, ajanvietettä tai yhdessä tekemistä. Ikäihmiset kaipaavat usein sosiaalista kanssakäymistä ja aktiviteettejä. Seniorikeskuksen kulttuuritoiminta mahdollistaa ikäihmisille erilaisia aktiviteettejä sekä sosiaalista toimintaa. Kulttuuritoiminnassa järjestetään esimerkiksi erilaisia käsityöryhmiä, joissa jokainen pääsee tekemään käsillä, oppimaan uutta sekä keskustelemaan muiden kanssa.

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käsityön tuomia positiivisia hyvinvointi vaikutuksia ikäihmisillä seniorikeskuksen kulttuuritoiminnassa. Hyvinvoinnin osa-alueista keskityttiin käsityön tuomista vaikutuksista psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä motorisiin taitoihin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää kulttuuritoiminnan käsityöryhmien osallistujien kokemuksia yhteisöllisestä ryhmästä. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös millaisia käsitöitä kulttuuritoiminnan käsityöryhmissä on tarjolla.

Tutkimus toteutettiin Kustaankartanon seniorikeskuksen kulttuuritoiminnan käsityöryhmissä. Aineisto kerättiin ryhmähaastattelujen sekä havainnoinnin avulla. Ryhmähaastattelut olivat avointa keskustelua, jossa haastatteluja oli tukemassa teemat ja apukysymykset. Aineiston analysoinnissa käytin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä käsitöiden tekemisellä olevan vaikutusta ikäihmisten hyvnivointiin positiivisesti. Käsitöiden koetaan tuottavan iloa ja ne saavat aikaan positiivisen mielen. Uuden oppiminen ja onnistumisen tunteet kohensivat omaa pystyvyyden tunnetta. Käsityöt koettiin rentouttavaksi tekemiseksi sekä hyväksi ajanvietteeksi. Käsityöt ovat osa jokaisen ryhmäläisen arkipäivää ja niiden puuttuminen on koettu vaikuttavan negatiivisesti omaan hyvinvointiin. Kulttuuritoiminnan käsityöryhmissä käyminen mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen ja sosiaalisten taitojen ylläpitämisen mikä on koettu tärkeäksi. Erityisesti yksinasuvat korostivat ryhmän tärkeyttä sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kulttuuritoiminnan käsityöryhmät tarjoavat monipuolista käsityötoimintaa ja siellä pääsee työskentelemään vapaasti oman mielen mukaan. Ryhmillä voi myös olla valmiiksi suunniteltuja aiheita tai muilta osastoilta tulleita toiveita tuotteista joita valmistetaan. Käsitöillä ja kulttuuritoiminnan käsityöryhmillä on tärkeä rooli ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Tutkimuksen avulla käsityöt ja niiden tärkeys sekä yhteys hyvinvoinnille saivat lisää näkyvyyttä. Myös seniorikeskuksen kulttuuritoiminta saa tärkeää tietoa tutkimuksen avulla käsityöryhmän osallistujien kokemuksista sekä sen tuomista monipuolisesta hyödyistä eri tahoilla. Jatkotutkimusta voisi tehdä miesten näkökulmasta, sillä suurin osa käsityön ja hyvinvoinnin tutkimuksiin osallistuneita on naisia. Myös teknisentyön tuomia vaikutuksia hyvinvointiin olisi mielenkiintoista tutkia, sillä usein käsityöt näissä tutkimuksissa ovat tekstiilityötä.

Elisa Erwe

Käsityön vaikutukset hyvinvointiin ikäihmisillä – Käsityöt kulttuuritoiminnan käsityöryhmissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *