Työn intohimo ja psykologinen joustavuus resursseina rehtorin työssä

Intohimon kahdet kasvot

Rehtorit ovat koulumaailman avainhenkilöitä, ja heidän hyvinvointinsa vaikuttaa merkittävästi sekä kouluyhteisöön että laajemmin koko yhteiskuntaan. Samalla rehtorin työ vaatii kuitenkin yhä enemmän aikaa, työperäinen stressi on lisääntynyt, ja rehtorit kaipaavat sekä sosiaalista tukea että uusia selviytymiskeinoja jaksaakseen lisääntyneen työtaakan alla. Mikä sitten saa rehtorin syttymään työhönsä yhä uudestaan ja jaksamaan siinä vuodesta toiseen? Yksi tällainen tekijä on intohimo työhön. Intohimo on kuin moottori, joka saa meidät tavoittelemaan unelmiamme ja ylittämään esteitä, mutta toisaalta intohimo voi olla myös kuin kuluttava tuli, joka saattaa ajaa uupumukseen. Maisterintutkielmassani tutkin suomalaisten rehtoreiden työn intohimoa ja psykologista joustavuutta. Tarkastelin näitä tekijöitä rehtoreiden henkilökohtaisina resursseina, jotka tukevat heidän jaksamistaan työssä.

Mitä tutkittiin ja miksi?

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaisia työn intohimon profiileja suomalaisten rehtoreiden joukosta voidaan tunnistaa. Tarkastelin intohimon kaksia kasvoja intohimon dualistisen mallin avulla. Mallissa intohimo jaetaan harmoniseen (tasapainoinen suhde työhön) ja pakonomaiseen (työ hallitsee elämää) ulottuvuuteen. Harmonisen intohimon on havaittu tukevan hyvinvointia ja ruokkivan motivaatiota sekä työhön sitoutumista. Pakonomainen intohimo voi puolestaan johtaa pakonomaiseen suorittamiseen, negatiivisiin tunteisiin ja joustamattomaan sinnikkyyteen.

Toiseksi halusin selvittää psykologisen joustavuuden yhteyksiä tunnistettuihin työn intohimon profiileihin. Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä keskittyä nykyhetkeen, tunnistaa omia sisäisiä kokemuksia sekä toimia omien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, vaikka kohtaisi sisäisiä pelkoja tai epäilyksiä. Psykologinen joustavuus lisää yleistä hyvinvointia sekä työtyytyväisyyttä ja -suoritusta.

Miten tutkimus toteutettiin?

Tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty osana vuoden 2022 suomalaisten rehtoreiden työhyvinvointia tarkastelevaa rehtoribarometria. Verkkokyselyyn vastasi 666 rehtoria.

Työn intohimon profiilien tunnistamiseen käytettiin latenttia profiilianalyysia, jonka avulla oli mahdollista saada tietoa harmonisen ja pakonomaisen intohimon yksilöllisestä vaihtelusta vastaajien parissa.

Psykologisen joustavuuden ja sukupuolen yhteyksiä tiettyyn profiiliin kuulumiseen tarkasteltiin puolestaan R3STEP-menetelmällä. Tämä työkalu auttaa ymmärtämään, miten piilevät ryhmät liittyvät muihin tekijöihin, kuten psykologiseen joustavuuteen ja sukupuoleen.

Millaisia tuloksia saatiin?

Aineistosta tunnistettiin kolme työn intohimon profiilia:
1. Harmoniset (65 %): rehtorit, joilla oli tasapainoinen suhde työhönsä.
2. Harmonis-painotteiset (25 %): rehtorit, jotka kokivat pääasiallisesti harmonista mutta myös kohtalaisissa määrin pakonomaista työn intohimoa.
3. Harmonis-obsessiiviset (10 %): rehtorit, jotka kokivat yhtä suurta harmonista ja pakonomaista työn intohimoa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä psykologisesti joustavampia rehtorit olivat, sitä todennäköisemmin he sijoittuvat harmonisten kuin harmonis-painotteisten profiiliin. Lisäksi sukupuoli oli yhteydessä profiilijäsenyyteen: naisrehtorit kuuluivat miehiä todennäköisemmin harmonis-obsessiivisten kuin harmonisten profiiliin.

Miksi tämä on tärkeää?

Meillä kaikilla on kokemusta siitä, kuinka asioilla on taipumusta kasaantua. Usein ajatuksella on negatiivinen sävy. Mutta myös hyvillä asioilla on taipumusta kasaantua, kuten resursseilla tässä tutkimuksessa. Tulokset osoittivat, että psykologinen joustavuus tukee rehtoreiden harmonisen intohimon kokemuksia työssä. Tämä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi rehtoreiden työhyvinvointia parantavia interventioita suunniteltaessa. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvien interventioiden on todettu lisäävän psykologista joustavuutta työssä ja vähentävän samalla stressiä, masennusta ja työuupumusta.

Tutkimustulokset korostavat, että työhyvinvoinnin tukemisessa on keskeistä vahvistaa sellaisia henkilökohtaisia resursseja (esim. psykologinen joustavuus), jotka edistävät harmonista työn intohimoa, sillä ne voivat tukea rehtoreita työelämän lisääntyvien haasteiden keskellä.

Sanna-Mari Muta

Suomalaisten rehtoreiden työn intohimon profiilit ja yhteydet psykologiseen joustavuuteen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *