Mitkä asiat edistävät tai heikentävät kolmiportaisen tuen toteutumista?

Tutkimuksen tarkoitus

Suomen peruskouluissa on ollut kymmenisen vuotta käytössä kolmiportainen tuen järjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata oppilaan oikeus tarvitsemaansa tukeen oikea-aikaisesti ja joustavasti. Samaan aikaan on siirrytty lähikouluperiaatteeseen tavoitteena muuttaa tuen järjestelmää inklusiivisemmaksi. Tuen toteuttaminen on osa kaikkien opettajien työtä, mikä on tuonut uudenlaisia tarpeita opettajien koulutukselle ja yhteistyölle.

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua siitä, toteutuuko oppilaan oikeus tarvitsemaansa tukeen todella lähikoulussa. Myös opettajat ovat tuoneet esiin riittämättömyyden tunteita ja resurssien puutteellisuutta tuen toteuttamiseen liittyen. Tutkimustulokset taas kertovat enimmäkseen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittumisella yleisopetukseen olevan positiivisia tai neutraaleja vaikutuksia sekä heille itselleen että tukea tarvitsemattomille. Toisaalta osaamisen kehittyminen on huomattu heikommaksi luokissa, joissa tukea tarvitsevien määrä on suuri. Tutkimuksissa on todettu tarve tutkia ja edelleen kehittää erilaisia joustavia opetusjärjestelyjä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Tutkimuksessa kysyttiin myös, kokevatko opettajat tuen toteutumisen parantuneen vai heikentyneen kahden viimeisen vuoden sisällä koulussaan. Lisäksi tutkittiin, ovatko eri opettajaryhmien käsitykset tuen toteutumisessa yhteneviä vai onko niissä eroja.

 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistona käytettiin kahta avointa kysymystä laajasta kyselylomakeaineistosta, joka oli kerätty erään kaupungin perusopetuksen henkilökunnalta. Tutkimukseen mukaan otettavat ryhmät olivat luokanopettajat, aineenopettajat, erityisluokanopettajat sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Vastaajat (N=847) koostuivat vuosiluokkien 1-9 opettajista. Analyysi toteutettiin laadullisen, fenomenografisen tutkimuksen menetelmin.

 

Tulokset

Tässä tutkimuksessa opettajien useimmiten mainitsemaksi tukea edistäväksi tekijäksi nousi yhteistyö. Yhteistyöstä mainittiin eri yhteistyötahoja, mm. luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, kodin ja koulun välinen yhteistyö. Myös työyhteisö, jossa on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, selkeä työnjako ja hyvä tiedonkulku nähtiin tukea edistävinä asioina, samoin kuin tuen saaminen omalle työlle. Muina tukea edistävinä asioina opettajien käsityksistä muodostui opettajan ammattitaito, johon kuuluu esimerkiksi riittävän erityispedagogisen tiedon ja koulutuksen lisäksi joustava ja sitoutunut suhtautuminen työhönsä tuen toteuttamiseksi. Myös koulun opetusjärjestelyt, kuten pienryhmäopetus ja joustavat järjestelyt, sekä riittävät resurssit nähtiin tukea edistävinä asioina.

Opettajien käsityksen jakaantuivat tasaisesti kokemuksissa tuen parantumisesta, heikentymisestä tai pysymisestä samana viime aikoina. Heikentymisen syistä suurimmaksi muodostui käsitys riittämättömistä resursseista tuen toteuttamiseen, etenkin suhteessa suureen tukea tarvitsevien oppilaiden määrään. Resursseista etenkin erityisopettajaresurssi koettiin liian pieneksi, kun samaan aikaa erilaista tukea tarvitsevien oppilaiden määrän koettiin kasvaneen ja myös oppilaiden haasteiden osittain vaikeutuneen ja kasaantuneen. Toisinaan myös koulun toimimattomat käytänteet ja tuen toteutuspaikaan liittyvät syyt nähtiin tuen heikentymisen syinä.

Opettajaryhmien käsitykset olivat pääpiirteittäin melko yhteneviä. Joitain pieniä eroja oli, esimerkiksi erityisopettajaryhmät painottivat muita enemmän opettajien ammattitaidon ja etenkin ammatillisen työhön suhtautumisen merkitystä tuen toteutumisessa. Aineenopettajat ja erityisluokanopettajat taas selittivät tuen heikentymistä muita useammin oppilaan tuen tarpeisiin liittyvillä syillä.

 

Lopuksi

Tämä tutkimus toi mielenkiintoisen katsauksen tuen toteutumisesta yhden kaupungin osalta. Tämän tutkimuksen pohjalta opettajien käsityksistä piirtyy kuva siitä, että yhteistyö ja ammattitaito nähdään tärkeiksi kolmiportaisen tuen toteuttamisessa ja niihin koetaan löytyvän osaamista, kunhan resurssit ja opetuksen käytänteet ja järjestelyt saataisiin riittäviksi ja toimiviksi.

 

Outi-Katariina Tuunainen

Pro Gradu: Opettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen toteutumisesta peruskoulussa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *