Luokanopettajien kokemuksia omista tunne- ja vuorovaikutustaidoista

Tarkoitus:

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme. Niiden havaittu olevan positiivisesti yhteydessä oppimiseen ja hyvinvointiin. Taitoja tarvitaankin ihmisten arjessa ja työelämässä sekä koulumaailmassa. Tutkimus aiheen parissa on kohdistunut koulumaailmassa enemmän lapsiin kuin opettajiin, vaikka opettajiakin olisi tärkeää tutkia. Opettaja voi tukea oppilaidensa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joka asettaa opettajille vaatimuksen hallita itse kyseisiä taitoja.  Tämän tutkielman tavoitteena oli lisätä tietoisuutta luokanopettajien tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Tutkielmassa selvitettiin, millaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot luokanopettajat kokemuksensa mukaan omasivat ja miten vuorovaikutuskoulutuksen käyminen vaikuttaa tähän kokemukseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia tunne- ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä luokanopettajat käyttivät työssään sekä millaisissa tilanteissa he ajattelivat tarvitsevansa taitoja.

Toteutus:

Tutkimuksen aineisto koostui 41 luokanopettajan vastauksesta eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin E-lomakkeen avulla ja tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena. Kyselylomakkeessa tutkittavat vastasivat 43 monivalintakysymykseen ja kuuteen avoimeen kysymykseen aiheesta. Kyselylomake lähetettiin opettajille ja kasvattajille tarkoitettuihin sosiaalisenmedian ryhmiin. Tutkittavien työkokemuksen määrä vaihteli ja he olivat valmistuneet useana vuosikymmenenä. Vastaajat luokiteltiin kahteen ryhmään sen mukaan, olivatko he osallistuneet vuorovaikutuskoulutukseen vai eivät. Tämän avulla selvitettiin, miten vuorovaikutuskoulutuksen käyminen vaikutti luokanopettajan kokemukseen tunne- ja vuorovaikutustaidoistaan.

Tulokset:

Luokanopettajat kokivat omaavansa korkeat tunne- ja vuorovaikutustaidot tässä tutkimuksessa. Vuorovaikutuskoulutuksen käyminen ei vaikuttanut tilastollisesti merkittävästi taitojen kokemiseen.  Avointen vastausten perusteella pystyttiin kuitenkin kyseenalaistamaan oman kokemuksen todenmukaisuutta, erityisesti niiden luokanopettajien osalta, ketkä eivät olleet osallistuneet vuorovaikutuskoulutuksiin. Tutkimuksessa havaittiin myös se, että vuorovaikutuskoulutuksen käyneet käyttivät enemmän tunne- ja vuorovaikutustaidon menetelmiä työssään ja onnistuivat useammin ratkaisemaan haastavia tilanteita. Luokanopettajat tarvitsivat tunne- ja vuorovaikutustaitojaan erityisesti oppilaiden, kollegoiden ja oppilaiden huoltajien kanssa toimiessa. Tämän tutkimuksen perusteella vuorovaikutuskoulutuksilla saattaa vaikuttaa positiivisesti opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.

Johtopäätökset:

Tulokset antavat viitteitä, että vuorovaikutuskoulutuksilla saattaa olla vaikutusta luokanopettajien todellisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Yleisesti opettajat tarvitsevat tulevaisuudessa tukea erityisesti näiden taitojen arvioinnissa oppilailla. Opettajat tarvitsevat myös tutkimuksen perusteella työkaluja itsensä johtamiseksi ja haastavien tilanteiden selvittämiseksi. Tämän vuoksi opettajille on tärkeää tarjota mahdollisuutta osallistua vuorovaikutuskoulutuksiin.

Eetu Ellonen

Pro gradu:Luokanopettajien käsityksiä omista tunne- ja vuorovaikutustaidoista -opettajien käsitykset taidoistansa eivät mahdollisesti vastaa heidän osaamistaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *