Blogikirjoittajien näkemyksiä kiireestä sekä sen helpottamisesta

Kiire ja ajan vähyyden tuntemus koettelee suurella todennäköisyydellä jokaisen elämää tavalla tai toisella. On kyse niin universaalista ja itsestään selvästä asiasta, että jokainen pystynee kuvailemaan kiireisyyden tunnetta. Tutkimuksessa tarkastellaan blogitekstien kautta sitä, miten kiirettä ja sen helpottamista kuvataan. Keskeisiä aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiin tulleita huomioita ovat, että aikapaineet liittyvät monesti perheen ja työn yhdistämiseen ja sen haasteisiin, työhön, mutta myös vapaa-aikaan. Tässä tutkimuksessa kiireen helpottamisen näkökulma liittyy kohtuullistamisen (eng. downshifting) tematiikkaan. Kohtuullistamisen näkökohtiin liittyy monenlaisia tasoja, aina kevyemmistä elämäntapamuutoksista eettisiin valintoihin pohjautuviin kokonaisvaltaisiin elämänmuutoksiin saakka.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistona on 62 blogikirjoitusta, joista analysoitiin kiireen ja sen helpottamiseen liittyviä ilmaisuja jäsenyyskategorisointi-menetelmällä. Jäsenyyskategorisointia käytettiin antamaan kuvaa siitä, miten blogikirjoittajien ajatuksia voidaan jäsennellä. Analyysin avulla luotiin seitsemän kategoriaa, joihin blogikirjoittajat asettuvat. Kategoriat ovat tunteilla tai tuntemuksilla reagoivat, velvollisuudentuntoiset, monen tehtävän ja asian keskellä olevat, kiireen vastustajat, kiireestä pitävät, tiedostajat ja neuvokkaat ja rauhallisesti ja rennosti suhtautuvat. Kategorioista viisi muodostui kiireen ilmaisuista ja kaksi kiirettä helpottavista ilmaisuista.

Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä

Tutkimuksen blogikirjoitusaineisto oli läpileikkaus niin perheiden, yksinelävien, työssäkäyvien kuin vapaa-ajan viettäjienkin kiireestä ja sen helpottamisesta. Kiire tunnistettiin kirjoitusten perusteella yleiseksi nyky-yhteiskunnan ilmiöksi. Tutkimuksen mukaan kirjoittajat liittävät ilmaisussa kiireeseen tunteita, ja siihen suhtauduttiin esimerkiksi fyysisin tuntemuksin, velvollisuudentuntoisin ja jopa syyllisyydentuntoisin ajatuksin. Kiireisessä tilanteessa koettiin elettävän usean tehtävän ja asian keskellä. Kiirettä vastustettiin, mutta siitä myös pidettiin. Kiireen helpottamisen ilmaisussa tiedostettiin tahdin hiljentämisen tarve ja esitettiin yleisölle erilaisia keinoja, joilla kiirettä voidaan helpottaa. Kirjoituksista kävi myös ilmi, että kiireettä helpotettiin suhtautumalla rauhallisesti, pysähtyen ja myös rennosti. Analyysin perusteella kirjoittajista muodostetut kategoriat ovat ikään kuin eri puolia samoista kirjoittajista. Kirjoittajat siis asettuvat seitsemään eri näkökulmaan, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä.

Tutkimus pyrkii osaltaan lisäämään tietoa blogien kautta välittyvästä kuvasta kiireeseen liittyen ja kiireen helpottamisen keinoista kirjoittajien arkielämässä. Kiirettä koettiin tämän tutkimuksen blogikirjoitusaineiston perusteella voittopuolisesti vapaa-ajalla, mutta jonkin verran kirjoitettiin myös työelämän kiireestä. Kirjoitukset kuvastivat yleisesti sitä, että läheisten ja itselle tärkeiden asioiden parissa haluttiin vapaa-ajalla viettää aikaa ja kirjoittajat pyrkivät kohti tasapainoista ajankäyttöä. Blogikirjoituksissa ei viitattu varsinaisesti kohtuullistamisen (eng. downshifting) elämäntyylin valintaan, mutta toisaalta myös kiireen helpottamiseen liittyvät kevyemmät keinot ovat osa kohtuullistamisen ajattelutapaa.

Yhteiskunnallisessa mittakaavassa kiireeseen voisi ajatella vaikutettavan siten, että yleinen ilmapiiri sallisi erilaiset elämisen tavat. Esimerkiksi joustot työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi voivat helpottaa aikapaineita. Yksilötasolla erityisesti omien vaatimusten alentaminen voisi tuoda apua kiireiseen elämäntilanteeseen. Erilaisia aikavaateita muodostuu kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Yksilötasolla voitaisiin siten pohtia, mikä on riittävä taso erilaisista tehtävistä ja velvoitteista suoriutumiseen. Mielenkiintoisena jatkotutkimuskohteena olisi tutkia, miten kotitalousopetuksessa olevat oppilaat kokevat kiireen omassa elämässään. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää, miten kiire näyttäytyy yläkouluikäisille, mistä kiireen tuntu heidän mielestään johtuu ja millaisia elämänhallinnan ja arjenhallinnan tapoja voitaisiin kotitalousoppitunnilla oppia kiireen helpottamiseksi.

 

Mira Kylliäinen

Pro Gradu: Kilpailua ajan kanssa. Blogikirjoittajien näkemyksiä kiireestä sekä sen helpottamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *