Z-sukupolven näkemyksiä organisaatioon sitoutumisesta

Organisaatiositoutuminen tarkoittaa työntekijän kiinnittymistä organisaation jäseneksi erinäisten tekijöiden kuten työtehtävien, palkan tai sosiaalisten suhteiden takia. Työntekijä saattaa sitoutua organisaatioon emotionaalisesti puhtaasta vapaasta tahdostaan tai velvollisuuden tunteesta. Työntekijä saattaa sitoutua organisaatioon myös siksi, koska poislähteminen ei ole kannattavaa. On osoitettu, että vahvasti organisaatioonsa sitoutunut henkilöstö on organisaation menestyksen ja kilpailukyvyn edellytys. Työelämässä vaikuttaa tällä hetkellä viisi erilaista sukupolvea, joista vanhin on siirtymässä hiljalleen eläkkeelle ja tilaa tehdään uudelle nuorten työntekijöiden joukolle, z-sukupolvelle. Z-sukupolvea on luonnehdittu sitoutumattomaksi sukupolveksi, joka tulee muuttamaan työelämän. Organisaatiot saattavat olla ison haasteen edessä tulevaisuudessa: kuinka sitouttaa nuoria työntekijöitä, jotka eivät halua ehkä sitoutua?

Tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa vähän tutkitusta z-sukupolven organisaatiositoutumisesta. Tavoitteena oli selvittää, millaiset asiat vaikuttavat z-sukupolven edustajien mukaan heidän sitoutumisensa ja millaisia ajatuksia heillä on organisaatiositoutumiseen liittyen.

Toteutus

Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan z-sukupolven edustajaa, jotka olivat työssäkäyviä kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maistereita. Aineisto kerättiin henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla ja se analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysiä ohjasi itse aineiston lisäksi Meyerin & Allenin (1990) kolmen komponentin teoria organisaatiositoutumisesta, joka pitää määräävää asemaa organisaatiositoutumisen tutkimuksen kentällä.

Tulokset

Z-sukupolven edustajien sitoutumiseen vaikuttavat tekijät liittyivät niin organisaatioihin kuin itse z-sukupolven edustajiin yksilöinä. Haastatteluissa korostuivat osaamisen kehittämiselle, työyhteisölle ja elämän tasapainolle annetut merkitykset. Z-sukupolven edustajat kertoivat olevansa sitoutuneita organisaatioihin ja he toivoivat, että organisaatiot pyrkisivät sitouttamaan heitä. Toisaalta, organisaatioiden vaihtaminen nähtiin normaaliksi osaksi tämän päivän työelämää. Ajatukset pitkästä sitoutumisesta tai työskentely vain muutamassa organisaatiossa työuran aikana, tuntuivat z-sukupolven edustajien keskuudessa vierailta ja pelottavilta. Käynnissä oleva työn muutos tunnistettiin yhdeksi syyksi sille, minkä takia nuoret työntekijät haluavat ja joutuvat siirtymään organisaatiosta toiseen.

Lopuksi

Tutkimuksen perusteella z-sukupolven edustajat ovat sitoutuneita organisaatioihin, mutta sitoutumisen kesto saattaa olla muuttumassa aikaisempia sukupolvia lyhyemmäksi. Z-sukupolvea pystyy paremmin ymmärtämään, mikäli ymmärtää sitä aikakautta, jolloin he ovat astuneet työelämään. Organisaatioiden olisi hyvä pohtia niitä keinoja, joilla pyrkiä sitouttamaan nuoria työntekijöitä pidemmällä aikavälillä. Organisaatiot voisivat laajemminkin hyötyä erilaisten sukupolvien mielenmaisemien ymmärtämisestä, mikä voisi auttaa esimerkiksi työntekijöiden johtamisessa.

Sade Lehtoranta-Nyberg

Pro gradu: ”Oon tosi sitoutunut, mut kyl mä samalla selaan työpaikkailmoituksia.” – Z-sukupolven näkemyksiä organisaatioon sitoutumisesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *