Sisäisen työnantajamielikuvan rakentuminen sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäisellä työnantajamielikuvalla on suuri merkitys nykyisten työntekijöiden sitouttamisessa organisaatioon. Myös oman työn hallinta sekä työyhteisön toiminta ovat molemmat yhteydessä organisaatiositoutuneisuuteen, joka puolestaan lisää organisaation tuottavuutta. Tutkimuksessani tarkastellaan työyhteisön toiminnan, oman työn hallinnan sekä työvuosien määrän, esimiesaseman ja kiusaamisen tai häirinnän kokemisen vaikutusta erään sosiaali- ja terveysalan organisaation työntekijöiden sisäiseen työnantajamielikuvaan. Tutkimus toteutettiin organisaatiossa kerätyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella.  Tutkimuksessa etsitään mallia tekijöistä, jotka selittävät työnantajamielikuvan muodostumista kohteena olevassa organisaatiossa.

 

Tutkimus toteutettiin organisaatiossa aiemmin kerätyn vuosittaisen henkilöstökyselyn tuloksia analysoimalla. Tutkimusaineistona oli 4276 vastaajan aineisto, jota analysoitiin käyttäen faktorianalyysia, regressioanalyysiä sekä Mann-Whitney U -testiä ja Kruskal Wallisin H -testiä.

 

Tulokset osoittivat, että työyhteisön toiminta selitti eniten sisäisestä työnantajamielikuvasta organisaatiossa. Työnantajamielikuvasta selitti seuraavaksi eniten oman työn hallinta ja kolmanneksi eniten työntekijän esimiesasema. Tuloksista kävi myös ilmi, että esimiesten yrityskuva oli muita positiivisempi. Kiusaamisen tai häirinnän kokeminen sekä työskentelyvuosien määrä selittivät sisäistä työnantajamielikuvaa tilastollisesti merkitsevästi, mutta selitysosuus oli vain pieni. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että etenkin ympäröivän työyhteisön toiminnalla ja oman työn hallinnalla on merkittävä vaikutus työntekijän työnantajamielikuvan muodostumiseen ja tätä kautta muun muassa organisaatioon sitoutumiseen. Organisaation kannattaakin kiinnittää näiden tekijöiden kehittämiseen huomiota. Tuloksia voidaan hyödyntää organisaation kehityskohteita miettiessä ja työntekijöiden sitouttamisen vahvistamisessa, jotta organisaatio saa säilytettyä työntekijänsä jo valmiiksi työvoiman saatavuuden näkökulmasta hankalalla alalla.

 

Elisa Rastas

 

Pro gradu: Työn hallinnan ja työyhteisön toiminnan vaikutus koettuun yrityskuvaan. Kartoitus erään sosiaali- ja terveysalan toimijan sisäisen yrityskuvan rakentumisesta

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *