Opettajan sensitiivisyys suunnannäyttäjänä opettajan työn merkittävimmissä hetkissä

Tutkimustehtävä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mahdollisimman yksityiskohtaisesti kuvata, analysoida ja tulkita kahdeksan luokanopettajan kokemuksia niistä tilanteista, joissa opettajat kokevat, että heidän tulee toimia sensitiivisesti. Sekä lisäksi tarkoituksena on selvittää millä tavoin luokanopettajat toimivat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa.

Miksi tämä aihe? Opettajan sensitiivisen toiminnan merkitys

Tutkimuksen aiheen valintaan johti kiinnostukseni tukea oppilaan hyvinvointia opettajan oman toiminnan ja käytöksen avulla, sillä kaikella mitä opettajat tekevät ja sanovat tai jättävät sanomatta ja tekemättä nähdään olevan aina jonkinlainen vaikutus oppilaaseen. Sensitiivinen vuorovaikutus itseasiassa edistääkin lapsen sosiaalista, emotionaalista ja akateemista oppimista. Lisäksi opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde voi huomattavasti vaikuttaa oppilaan ajatuksiin itsestään, sekä hänen identiteettinsä muodostumiseen, että hänen tulevaisuutensa valintoihin.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus perustui narratiiviseen tutkimukseen. Aineistonkeruumetodi oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimushenkilöinä toimi kahdeksan Jyväskylän alueella toimivaa luokanopettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin narratiivisin menetelmin. Jako narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysin toimi ohjenuorana tässä tutkimuksessa. Narratiivien analyysiä käytettiin sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden ja toimintatapojen teemoitteluun sekä luokitteluun. Narratiivinen analyysi toimi apuvälineenä laatiessani aineistosta uutta kertomusta, eli mahdollisimman laajaa tyyppikertomusta opettajan sensitiivisyyttä vaativista tilanteista ja heidän käyttämistään toimintatavoista näissä tilanteissa.

Tutkimustulokset

Opettajat kuvasivat monenlaisia tilanteita, joiden käsittely edellytti opettajalta sensitiivisyyttä. Koulutyön ulkopuolisille asioille annettiin enemmän painoarvoa ja siihen kuuluivat keskeisimpänä oppilaiden henkilökohtaiset asiat ja taustat, jotka usein olivat vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tai muuten arkaluonteisia asioita. Opettajan tuli osata toimia sensitiivisesti oppilaiden käyttäytyessä poikkeavasti tai kokiessa suuria, usein negatiivisia tunteita, johtuen joko oppilaiden keskinäisistä konflikteista tai oppilaiden henkilökohtaisenelämän solmuista. Koulutyöhön liittyviä asioita olivat ensisijaisesti oppilaiden erilaisten taitojen esiin tuleminen oppimistilanteissa ja heidän kohtaamansa haasteet koulutyössä. Kuunteleminen ja asioista keskusteleminen oppilaiden kanssa oli yksi keskeisin sensitiivinen toimintatapa. Näin saatiin taustatietoja tilanteesta, jonka avulla opettajien oli mahdollista tehdä tarvittavat toimenpiteet. Opettajien oli osattava pysähtyä kriittisiin hetkiin ja muutettava omaa tuntisuunnitelmaansa asian selvittämiseksi. Tilanteen vakavuuden mukaan yhteyttä otettiin vanhempiin tai muihin viranomaisiin. Oppilaan henkilökohtaisen elämän tapahtumat oli osattava huomioida oppilaan toimintaan ja käytökseen vaikuttavina seikkoina. Sensitiivisyyttä vaativat tilanteet ovat usein hyvin arkaluonteisia ja opettajan sensitiivistä toimintaa edellyttää hyvä oppilaantuntemus. Sensitiivinen opettaja osaa arvioida, kuinka toimia kussakin tilanteessa oppilaan edunmukaisesti.

Jatkotutkimuksen aiheita 

Minkälaiseen toimintaan mitkäkin sensitiivisyyttä vaativat tilanteet johtivat? Millaisissa sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa opettajat olisivat toimineet toisin? Millaisia ennaltaehkäiseviä keinoja opettajilla on ehkäistäkseen sensitiivisyyttä vaativia tilanteita tai ylipäätään ristiriitatilanteita ja konflikteja? Millaisia eroja sensitiivisen vuorovaikutuksen määrän tarpeessa on nuorempien ja vanhempien oppilaiden välillä? Tärkeäksi jatkotutkimuksen aiheeksi nousee nimenomaan ennaltaehkäisevät keinot, jos opettajat kerta kokevat sensitiivisen toiminnan tärkeäksi, mutta tietyissä tilanteissa haastavaksi ja kuormittavaksi, eikö tätä taakkaa voisi jollain keinoin keventää.

 

Janette Andersson

”Pitää yrittää kyllä mennä sen mukaan mitä intuitio tai sydän sanoo” Luokanopettajien kertomuksia opettajan sensitiivisyyttä vaativista tilanteista ja toimintatavoista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *