Sitoutuneita ja hyvinvoivia varhaiskasvatuksen opettajia?

Tutkimustehtävä

Pro gradu -tutkielmassani tutkin varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Suuresti mediassa esillä olleet keskustelut varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormittuneisuudesta sekä pätevien varhaiskasvatuksen opettajien pulasta herätti mielenkiinnon sitä kohtaan, mitkä tekijät vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajan työhyvinvointiin ja alalle sitoutumiseen.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työhyvinvointia on tutkittu melko paljon, mutta yksityisen varhaiskasvatuksen kontekstissa työhyvinvoinnin tutkimus ei ole saanut suurta huomiota. Näin ollen päädyin tutkimuksessani tarkastelemaan juurikin yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen vaikuttavia seikkoja.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työhyvinvointi varhaiskasvatusalalla koetaan varsin vaihtelevaksi ja siihen vaikuttavat erityisesti johtajuus, tiimin toimivuus sekä resurssien riittävyys. Aikaisempien tutkimusten mukaan työhyvinvointi on vahvasti liitoksissa työhön sitoutumiseen, mikä vahvisti entisestään mielekkyyttä tutkia työhyvinvointia ja työhön sitoutumista samalla kerralla.

Tutkimusmenetelmät

Toteutin tutkimukseni laadullisena. Keräsin aineiston haastattelemalla kuutta varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelivät yksityisissä päiväkodeissa eri puolilla Suomea. Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2020 koronaepidemiasta johtuen Zoom-videopuheluiden välityksellä. Pituudeltaan haastattelut olivat 25 minuutista tuntiin ja 10 minuuttiin. Litteroitua aineistoa kertyi lopulta 47 sivua. Aineistoa analysoitiin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä käyttäen.

Keskeisimmät tulokset

Haastatteluaineiston perusteella työhyvinvointia tukeviksi tekijöiksi nousivat toimiva johto ja tiimi, omat vaikuttamismahdollisuudet sekä tarvittavat resurssit. Toimivan tiimin, johtajuuden ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön nähtiin muodostavan tärkeän kombinaation työhyvinvoinnille. Työhyvinvointia heikentäviksi tekijöiksi muodostuivat heikko johtajuus, tiimin toimimattomuus, resurssien puute sekä kiire. Haastateltavat nostivat esiin myös töistä irtautumisen vaikeuden, joka aiheutti ikävän kierteen työhyvinvoinnissa.

Työhön sitoutumiseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä olivat työn merkityksellisyyden kokeminen, toimiva työyhteisö, omien vahvuuksien löytyminen ja omaan ammattitaitoon luottaminen. Työhön sitoutumiseen negatiivisesti vaikuttivat alan heikot etenemismahdollisuudet, vähäinen arvostus sekä palkkaus.

Työhyvinvoinnin vaikutukset työhön sitoutumiseen on hyvin nähtävissä haastatteluaineistojen perusteella. Ne haastateltavat, jotka kokivat voivansa hyvin työssään, olivat sitoutuneempia työhönsä, kuin ne, jotka kokivat työhyvinvointinsa heikommaksi.  Työn voimavarojen ja vaatimusten ollessa tasapainossa haastateltavat kuvasivat työn olevan antoisaa ja mielekästä.

Pohdintaa

Työhön sitoutumista ja työhyvinvointia tulisi kehittää ja tukea pitkäjänteisesti, koska suuri henkilöstön vaihtuvuus luo haasteita koko työyhteisön hyvinvoinnille, kuten myös organisaation menestykseenkin. Yksityisillä päiväkodeilla menestyminen ja pätevien varhaiskasvatuksen opettajien sitouttaminen korostuukin, sillä kyseiset organisaatiot ovat loppujen lopuksi tuottoa tavoittelevia. Ilman hyvinvoivia ja työhönsä sitoutuneita varhaiskasvatuksen opettajia, ei todennäköisesti myöskään saavuteta haluttuja tuloksia.

Päiväkotikontekstissa johtajalla on tämän tutkimuksen mukaan suuri rooli henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Johtajalta tai esihenkilöltä odotetaan jämäkkyyttä, selkeitä suuntaviivoja ja viestintää sekä mahdollisuutta saada omaa ääntään kuuluviin. Johtajan toivotaan olevan helposti lähestyttävä sekä aidosti työntekijöistään välittävä. Jotta varhaiskasvatukseen saataisiin päteviä ja sitoutuneita, työstään nauttivia varhaiskasvatuksen opettajia, tulisi työhyvinvointiin suhtautua vakavasti työsuhteen alusta alkaen. Viisas johtaja ottaisikin työhyvinvoinnin laajasti toiminnassaan huomioon, jotta työpaikalla viihtyisi pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa läpi vuosien.

 

Suvi Lehikoinen

Pro gradu: Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen yksityisissä päiväkodeissa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *