Kotitalouden ja yhteiskuntaopin opettajien kokemuksia Ostopolku-opetusmateriaalin käytöstä

Tutkimuksen lähtökohdat

Kuluttajakasvatuksen opetus on monimuotoista ja sitä toteutetaan monenlaisia opetusmuotoja, opetusvälineitä ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Kuluttajakasvatuksen opetusta annetaan peruskoulussa useammassa eri oppiaineessa, kuten yhteiskuntaopissa, matematiikassa ja kotitaloudessa. Opettajat suunnittelevat opetuksensa ja päättävät siinä käytettävät oppi- ja opetusmateriaalit itse. Peruskoulussa käytettävien oppi- ja opetusmateriaalien tarjonta lisääntyy, tähän vaikuttaa myös digitaalisuuden tuleminen kouluihin. Digitaalisten välineiden ja menetelmien käyttö lisääntyi viimeistään kevään 2020 poikkeusaikana, kun perusopetus siirtyi etäopetukseen COVID-19 pandemian vuoksi.

Tämä tutkielma asemoituu kuluttajakasvatukseen ja opetusmateriaaleihin, se on tehty yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyrkii turvaamaan markkinoiden toimivuutta ja sen toiminta ulottuu kilpailuvalvontaan ja kuluttajansuojaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto muun muassa tuottaa oppi- ja opetusmateriaaleja. Yksi näistä on Ostopolku-opetusmateriaali. Ostopolku-opetusmateriaali kehitettiin, jotta oppilaille muodostuisi mahdollisimman hyvä kokonaiskuva ostamisen eri vaiheista. Ostopolku soveltuu hyvin kuluttajakasvatuksen opettamiseen. Ostopolku-opetusmateriaalin käyttö yläkoululaisten kanssa osuu ikään, jolloin nuori elää vaihetta, jossa ystävien vaikutus on suuri ja kulutustottumuksiin tulee muutoksia. Ostopolku-opetusmateriaali on kehitetty yhteistyössä opettajien kanssa. Materiaalin käyttöön on koulutettu sekä kotitalouden että yhteiskuntaopin opettajia.

Tutkimuksen tarkoitus ja aineiston hankinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia käyttökokemuksia perusopetuksen opettajilla on opetusmateriaalista. Tarkoituksena on selvittää, miten opettajat käyttävät opetusmateriaalia, minkälaisia käyttökokemuksia opettajilla on siitä ja miten he kehittäisivät materiaalia edelleen. Lisäksi olen halunnut selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita opettajat näkevät kuluttajakasvatuksen opetuksessa.

Aineiston hankinta tapahtui kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Keräsin ensin aineistoa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeeseen vastasi kymmenen opettajaa. Tämän lisäksi haastattelin yhtä opettajaa, joka oli käyttänyt tutkimuksen kohteena olevaa Ostopolku-opetusmateriaalia. Näiden lisäksi tein vielä asiantuntijahaastattelun opetusmateriaalin kehittäjän Taina Mäntylän kanssa, joka työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Mäntylän haastattelun tavoitteena oli syventää aineistoa ja arvioida millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löytyy hänen haastattelustaan ja opettajien käyttökokemuksista. Keräämäni aineisto ohjaa analyysin tekoa, joten toteutin sisällönanalyysin aineistolähtöisesti.

Tulokset ja johtopäätökset

Tuloksista kävi ilmi, että opettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä Ostopolku-opetusmateriaaliin. Oppilaat olivat aktiivisesti mukana oppitunneilla ja materiaali sopi käytettäväksi sekä kotitalouden että yhteiskuntaopin tunneille, kun aiheen sisällössä oli huomioitu opetettava luokka-aste. Tuloksista nousi esiin, että vastaajat kaipaisivat opetusmateriaalia vielä enemmän nuoren omaan elämään liittyväksi. Opetusmateriaalin kehittämiseen tuli myös ehdotuksia, sillä haasteita sen käytössä koettiin esimerkiksi ajan vähyydessä suhteessa opetusmateriaalin laajuuteen. Opettajat toivat myös esiin toiveita erilaisten videoiden ja pienempien tehtävien lisäämisestä materiaaliin.

Osan opettajien mielestä kuluttajakasvatus mahdollistaa ajassa elämisen, jossa oppilaat saavat itse selvittää hankalia asioita, tutustua niihin ja etsiä ratkaisua. Kuluttajakasvatus nähtiin opettajien suhteen mahdollisuutena yhteistyöhön ja ilmiöpohjaisen opettamisen toteuttamiseen. Kuluttajakasvatuksen haasteet olivat puolestaan yleisesti opettajan työhön usein liittyvä ajan puutteen tunne, joka johtaa materiaalin karsimiseen ja vastaajan mielestä myös heikentää tällöin kokonaisuuden hahmottamista.

Jotta oppi- ja opetusmateriaaleista tulisi aidosti opettajien käyttöön otettavia välineitä, on tärkeää kuunnella opettajien toiveita materiaaleihin liittyen, tehdä materiaaleista riittävän selkeitä sekä kouluttaa opettajia käyttämään niitä. Kun opettajat otetaan mukaan yhteiskehittämiseen, saadaan tuotettua materiaaleja, joita opettajat ovat valmiita käyttämään opetuksessaan.

 

Marjo Leimio

Pro Gradu: Kuluttajakasvatuksen kehittäminen − Opettajien käyttökokemuksia Ostopolku-opetusmateriaalista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *