Ymmärtävä matematiikan oppiminen alakoulussa

Tutkielman tausta ja tavoitteet
Sekä matematiikan opetuksen tutkimuksen että matematiikan opetussuunnitelman mukaan yksi matematiikan opetuksen tärkeimpiä tavoitteita on tukea oppilaiden matemaattisen ymmärryksen kehittymistä. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan tutkimusten perusteella ole vielä päästy. Tutkimusten mukaan matematiikan opetus perustuu usein matematiikan oppikirjan läpikäyntiin, minkä ajatellaan tukevan ennemmin mekaanista osaamista kuin matematiikan ymmärtävää oppimista. Pro gradu -tutkielmassani pyrin selvittämään, mitä asioita matematiikan opetukseen orientoituneet luokanopettajat pitävät tärkeänä oppilaiden ymmärtävää oppimista tukevan matematiikan opetuksen suhteen. Tutkielmani avulla saadaan tietoa siitä, mihin asioihin matematiikan opetuksessa, sen tutkimuksessa ja opettajien koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota, jotta tavoite matemaattista ymmärrystä tukevasta opetuksesta olisi mahdollista saavuttaa.

Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen aineisto koostui kuuden matematiikasta kiinnostuneen tai siihen erityisesti perehtyneen luokanopettajan teemahaastattelusta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Käytin analyysissa apuna Atlas.ti-tietojenkäsittelyohjelmaa, joka on tarkoitettu kvalitatiivisen aineiston analysoimiseen. Analyysissa nostin aineistosta esiin kaksi teemaa, joiden pohjalta kirjoitin tulokseni.

Tulokset ja johtopäätökset
Luokanopettajien käsitykset ymmärtävän oppimisen tukemisesta liittyivät joko opetus-oppimisprosessiin tai opettajaan. Matemaattisen ymmärryksen tukeminen vaikutti muodostavan prosessin, joka alkaa uuteen aiheeseen orientoitumisesta ja konkreettisesta toiminnasta. Tämän jälkeen uutta asiaa harjoitellaan esimerkiksi oppikirjan tehtävien avulla. Matemaattisen tietoverkoston kehittyminen ja matematiikan soveltamistaito nähtiin ymmärryksen seurauksena. Matematiikkapuheen ajalteltiin tukevan matemaattista ymmärrystä koko prosessin ajan. Lisäksi ymmärtävän oppimisen kannalta on tärkeää, että opettaja itse osaa ja ymmärtää matematiikkaa hyvin sekä suunnittelee matematiikan opetuksen huolellisesti. Jos opettaja ei itse ymmärrä matematiikkaa, on hänen haastavaa suunnitella ja toteuttaa opetusta, joka tukisi oppilaiden ymmärrystä. Ymmärtävää oppimista tukevan matematiikan opetuksen toteutuminen vaikuttaa siis riippuvan siitä, onko opettajalla riittävät tiedot ja taidot sellaisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lopuksi
Tutkielmani tulokset tukevat aiempien tutkimusten käsitystä siitä, että opetussuunnitelman mukainen matematiikan opetus riippuu paljon opettajan matematiikkataidoista. Matemaattisen ymmärryksen tukemiseen on jo olemassa monipuolisia keinoja ja näkökulmia. Niistä ei kuitenkaan ole varsinaista hyötyä, jos ne eivät päädy matematiikan oppitunneille asti. Se, rantautuvatko lukuisat ehdotukset matematiikan opettamisen toteuttamisesta kouluihin, riippuu opettajista ja heidän kouluttamisestaan. Mikäli opetussuunnitelman ja matematiikan opetuksen tutkimuksen painottaman matematiikan ymmärtävän oppimisen tukemisen toivotaan toteutuvan opetuksessa, on enne kaikkea keskityttävä opettajiin.

 

Iida Ylä-Rautio

Työn nimi: Luokanopettajien käsityksiä ymmärtävän oppimisen tukemisesta alakoulun matematiikan opetuksessa

Title: Class teacher conceptions on supporting learning with understanding in primary school mathematics teaching

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *