Arviointikokemukset opettajan ammatillisen toimijuuden rakentajana

Arviointi on keskeinen osa luokanopettajaopiskelijoiden opintoja. Opintojensa aikana luokanopettajaopiskelijat tulevat arvioiduiksi opettajankouluttajien, ohjaavien opettajien, vertaisten sekä itsensä toimesta lukuisia kertoja monenlaisin eri arviointimenetelmin monenlaisissa eri tilanteissa. Arvioinnin on lukuisissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä opiskelijoiden oppimiseen ja kehittymiseen sekä ohjaavan tätä kehitystä ja oppimista. Yksi keskeisistä arvioinnin tavoitteista korkeakoulutuksessa on opiskelijoiden ammatillisen toimijuuden kehittymisen tukeminen. Toistaiseksi kuitenkin vasta vähän tiedetään luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden rakentumisesta opintojen aikana ja vielä vähemmän arviointitilanteiden yhteyksistä toimijuuden rakentumiseen. Kuinka arvioinnilla voidaan tukea ammatillisen toimijuuden kehittymistä, jos tutkimustietoa arvioinnin ja ammatillisen toimijuuden yhteyksistä on vain vähän, jos ollenkaan, saatavilla?

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia merkityksellisiä arviointikokemuksia luokanopettajaopiskelijoilla on oppimisen arvioinnista, sekä miten nämä merkitykselliset arviointitilanteet ovat yhteydessä opettajan ammatillisen toimijuuden rakentumiseen. Aiemman tutkimuksen perusteella ammatillista toimijuutta tarkasteltiin motivaation, minäpystyvyyden ja toimintastrategioiden ulottuvuuksien avulla. Tutkimusta varten haastattelin kahdeksaa Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijaa. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset ja hyödyntämismahdollisuudet

Tutkimukseni tulokset osoittivat, että oppimisen arviointi on yhteydessä luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden rakentumiseen läpi opintojen. Erityisesti jatkuva, oikea-aikainen, keskusteleva sekä riittävän hyvin perusteltu arviointi ja palaute on opiskelijoiden ammatillisen toimijuuden näkökulmasta suotuisaa. Arviointi voi parhaimmillaan vahvistaa opiskelijan tunnetta siitä, että hän on oikealla alalla, ja että hän pystyy ja osaa toimia opettajan työssä tulevaisuudessa. Tutkimukseni tuloksista kävi ilmi myös se, että epäonnistunut arviointi saattaa puolestaan haitata ammatillisen toimijuuden rakentumista.

Tutkimukseni tulosten avulla on mahdollista kehittää luokanopettajakoulutuksen arviointikäytäntöjä siten, että arvioinnin avulla voidaan paremmin tukea ammatillisen toimijuuden kehittymistä. Tulosten perusteella erityisesti palautekeskustelujen, keskustelevan vertaisarvioinnin sekä monipuolisten arviointimenetelmien käyttö arviointitapoina voivat tukea opiskelijan ammatillisen toimijuuden kehittymistä. Ammatillisen toimijuuden kehittymisen tukeminen on tärkeää jo opintojen aikana, sillä se edistää opettajan ammatillista kehittymistä ja tukee työhön sitoutumista sekä hyvinvointia myöhemmin opettajan ammatissa.

Julia Korhonen

Pro gradu: Luokanopettajaopiskelijoiden oppimisen arviointikokemukset opettajan ammatillisen toimijuuden rakentajina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *