Arjen kuormittavuus osana nuorten aikuisten elämää

”Yritän joka päivä käydä ulkoilemassa edes hetken ja tavata ainakin kerran viikossa jotakuta kaveria.”

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten arjen kuormittavuuden ja kiireen kokemus ovat kasvaneet kaikissa ikäluokissa. Julkisessa keskustelussa on keskitytty tarkastelemaan paljolti lapsiperheiden arjen kuormittavuutta, eivätkä nuorten lapsettomien aikuisten näkemykset ole saaneet samassa määrin huomiota. Nuoret aikuiset käyvät kuitenkin läpi useita elämän siirtymävaiheita ja ovat haavoittuvaisessa iässä arjen kuormittavuuden kokemusten haitallisille seurauksille, jotka voivat johtaa terveydellisiin haasteisiin. Lisäksi nuoriin aikuisiin kohdistuu paineita esimerkiksi työn, median tai laajemmin yhteiskunnan tasolta. Jatkuva arjen kuormittavuus on yhteydessä yksilön arjen hyvinvointiin ja kykyyn pärjätä yhteiskunnassa.

Tutkimuksen tavoite ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, mitä nuorten lapsettomat aikuiset ajattelevat arjen kuormittavuudesta. Tutkielma rajattiin koskemaan lapsettomia nuoria aikuisia, jotta saataisiin lisää tietoa ajanjaksosta ennen mahdollista perheellistymistä, joka puolestaan mielletään usein kuormittavuuden ja kiireen lisääntymisen aikana. Tutkimuksessa analysoidaan myös keinoja, joita nuoret lapsettomat aikuiset käyttävät helpottamaan arjen kuormittavuutta. Tutkimusote on laadullinen ja aineisto on kerätty sähköisellä lomakkeella, joka sisälsi avoimia kysymyksiä. Aineistonkeruu toteutettiin yhdistämällä harkinnanvaraista ja lumipallo-otantaa. Aineisto koostuu 29 nuoresta lapsettomasta aikuisesta, jotka olivat kokeneet tai kokivat parhaillaan siirtymävaiheita elämässään ja jotka kokivat arjen kuormittavuutta asteikolla päivittäin–kuukausittain. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tulokset ja johtopäätökset

Nuorten lapsettomien aikuisten arjen kuormittavuuden kokemus on tulosten valossa yhteydessä hyvinvoinnin haasteisiin ja suorittamiseen. Hyvinvoinnin haasteet korostuivat arjen kuormittavuutta voimakkaimmin kokevilla, kun taas suorittaminen korostui lievempää kuormittavuutta kokevilla nuorilla aikuisilla. Arjen kuormittavuutta nuoret aikuiset pyrkivät helpottamaan ajankäytön suunnittelulla ja hyvinvoinnista huolehtimisella. Osoittautui, että kuormittavuuden kokemusta voi helpottaa ja hallita itselle sopivilla keinoilla, jolloin arjen hallintaa ja hyvinvointia on mahdollista turvata ja lisätä. Kuormittavuuden kokemus osoittautui henkilökohtaiseksi kokemukseksi, johon olivat yhteydessä useat eri tekijät ja yksilölliset tarpeet. Hoidettavien asioiden, toimintojen tai vapaa-ajan määrä eivät yksin ennakoineet kuormittavuuden kokemuksen laatua.

Lopuksi

Nyky-yhteiskunnassa arkemme on helposti kuormittunutta, mutta toisaalta sitä voi helpottaa ja hallita. Arjessa kohtaamme hallitsemattomuutta ja joskus vastoinkäymisiäkin, jotka voivat lopulta opettaa meille jotain uutta. Arjen hallittavuuteen ja kuormittavuuteen voi oppia suhtautumaan niin, että ne eivät haittaa mielekästä elämää, vaan antavat elämään tarttumapintaa ja väriä. Tutkielmani antaa paljon jatkotutkimuskohteita esimerkiksi arjen tunteiden tutkimukseen. Jatkossa voisi olla merkityksellistä tutkia esimerkiksi sitä, millaiset tunteet arjen kuormittavuuteen ovat sidoksissa tai miten esimerkiksi samassa kotitaloudessa asuvien arjen kuormittavuus on yhteydessä yksilöllisten tai jaettujen tunnetilojen muodostumiseen ja  niiden vaihteluun.

Ilona Pöllänen

Nuorten aikuisten ajatuksia arjen kuormittavuudesta ja sen helpottamisesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *