Ledarskap på aktivitetsbaserade kontor – utmaningar och möjligheter

Jag har nyss lämnat in min Pro Gradu-avhandling som jag skrivit på pedagogiska fakulteten inom allmän- och vuxenpedagogik. På grund av den rådande situationen med viruset covid-19 har hela graduseminariet samt handledningen skett på distans. Detta har trots allt fungerat överraskande bra och jag har inte upplevt utmaningar med detta arbetssätt. Processen med att skriva en egen avhandling har varit rolig samt givande och jag upplever att jag vuxit i mitt skrivande längs med hela processen.

 

Undersökningens bakgrund

Syftet med min Pro Gradu-avhandling var att undersöka vilka utmaningar och möjligheter ett aktivitetsbaserat kontor har för ledarskapet samt hur ledarens stressnivåer och välbefinnande upplevs i en sådan kontorsmiljö. På grund av den rådande situationen med viruset covid-19 var jag också intresserad av att studera hur undantagstillståndet har påverkat ledaren samt ledarens välbefinnande och stressnivåer. Eftersom jag har ledarskap som ett av mina biämnen var det intressant för mig att kombinera pedagogik och ledarskap i min avhandling. jag upplevde att det var knepigt att hitta forskning och artiklar om aktivitetsbaserade kontor ur ett ledarskapsperspektiv samt hur ledarna mår i sin roll i kontorsmiljöerna. Det finns dock artiklar och forskning som fokuserar på medarbetare i dessa kontorsmiljöer. Det var därför intressant och givande att studera ämnet ur ett ledarskapsperspektiv. Temat är även aktuellt i dagens läge eftersom coronakrisen tros förändra våra arbetssätt och som en följd av krisen blir distansarbete allt mer vanligt. Organisationer kan möjligtvis bli intresserade av aktivitetsbaserade kontor med mål att exempelvis effektivisera kontorsytan då många arbetar på distans några dagar i veckan.

 

Undersökningens genomförande

Studien var en kvalitativ studie och materialet samlades in med hjälp av intervjuer. I studien deltog 9 informanter i ledarskapspositioner på aktivitetsbaserade kontor från olika delar av Finland. Jag hade möjligheten att intervjua personer från andra delar än södra Finland eftersom jag genomförde intervjuerna digitalt via Teams, Zoom eller Google Meetings. Materialet analyserades sedan med hjälp av tematisk analysmetod.

 

Undersökningens resultat

Informanterna upplevde att kontorsmiljön var hektisk och högljudd. De upplevde utmaningar i att genomföra koncentrationskrävande uppgifter och att behandla konfidentiella uppgifter. Dock upplevde de möjligheter i själva kontorsmiljön då den bidrar till frihet och flexibilitet. Kommunikationen på kontoren är snabb och effektiv. Ergonomin är bra och det uppstår goda sociala interaktioner i kontorsmiljöerna. De aktivitetsbaserade kontoren orsakar inte stress för informanterna och de uttryckte ett gott välbefinnande i kontorsmiljön. Några informanter upplevde tidvis stress på grund av covid-19, men för övrigt har inte situationen påverkat informanterna avsevärt. Informanterna uttryckte ett gott välbefinnande då de har mera fritid som en följd av distansarbete medan saknaden av sociala kontakter orsakar sämre välbefinnande.

 

Pia Magnusson

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *