Kasvatustieteilijöiden kiinnittyminen siirtymävaiheessa opinnoista työelämään

”Ensin mä käyn kaikki nää kurssit ja sitten, kun mä oon kirjoittanut gradun ja valmistunut, niin mä meen töihin – yksinkertaista!” — Vai onko sittenkään?

Siirtymä korkeakouluopinnoista työelämään on monien tavoittelema ja haaveilema hetki, joka nähdään tärkeänä saavutuksena elämässä. Sujuva siirtymä opinnoista työhön on tärkeää niin yksittäisille ihmisille kuin yhteiskunnalle. Vaikka aikaisemmin siirtymää on tarkasteltu suoraviivaisena siirtymänä opinnoista töihin, ja samalla mahdollisesti lapsuudesta aikuisuuteen, niin sama ei ole enää tätä päivää. Siirtymä opinnoista töihin on yleensä muuta kuin yksinkertaista ja suoraviivaista. Sen sijaan, siirtymä voi olla monimutkainen ja tapahtua useamman kerran elämän aikana.

Siirtymän lisäksi toinen keskeinen käsite tutkimuksessa oli kiinnittyminen. Jotta opinnoissa on ylipäätänsä mahdollista edetä, se edellyttää, että niihin on kiinnitytty. Kiinnittymisellä tarkoitetaan tutkimuksessa, että opintoihin tai työhön liittyy kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen myönteinen kokemus. Tätä kokemusta ilmentävät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Kiinnittymisen vastakohtana on puolestaan etääntyminen. Siirtymävaiheessa opinnoista työelämään, opinnoista pitäisi etääntyä ja työhön pitäisi kiinnittyä.

 

Mitä ja miten tutkin?

Tutkimuksessa tarkastelen kasvatustieteen opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden ja hiljattain valmistuneiden kasvatustieteen maistereiden merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnittymisessä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään, sekä haastateltavien kiinnittymisen kohteita opinnoissa ja työelämässä. Sekä kasvatustieteen opiskelijat että maisterit olivat työelämässä. He opiskelivat tai olivat valmistuneet sellaisista kasvatustieteen koulutusohjelmista, joista saatava tutkinto on generalistinen, eli opinnot ja tutkinto eivät johda suoraan tiettyyn ammattiin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 haastateltavaa, joista 9 oli työssä olevia kasvatustieteen loppuvaiheen opiskelijoita, sekä 11 haastateltavaa, jotka olivat valmistuneet enintään 15 kuukauden sisällä kasvatustieteen maisteriksi ja siirtyneet työelämään. Keräsin aineiston yhteistyössä toisen pro gradu -tutkielmaa tekevän opiskelijan kanssa käyttämällä puolistrukturoitua haastattelua, missä hyödynnettiin critical incident -tekniikkaa haastateltavien merkityksellisten kokemusten tarkastelemiseksi. Saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

 

Minkälaiset kokemukset olivat merkityksellisiä, ja mihin haastateltavat kiinnittyivät?

Tutkimushaastatteluun osallistuneiden kesken kiinnittyminen opintoihin tai työhön vaihteli merkityksellisten kokemusten myötä. Haastateltujen kiinnittymiseen vaikuttaneet kokemukset liittyivät muun muassa opintojen aloitukseen, kursseihin ja tapahtumiin, pedagogisiin opintoihin, pro gradu –tutkielmaan, opinnoissa tai työssä kohdattuihin haasteisiin, työharjoitteluun, ensimmäiseen alan työhön sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Samalla kun yksittäinen kokemus lisäsi kiinnittymistä esimerkiksi opintoihin, usein heikentyi kiinnittyminen töihin. Ja päinvastoin.

Se, mihin haastatellut sitoutuivat, liittyi pääasiassa opintoihin tai työhön ja työelämään. Opintojen alkuvaiheeseen liittyneissä tilanteissa kiinnittymisen kohteena oli useammin opinnot, ja mitä pidemmälle opinnoissa edettiin, sitä useammin kiinnittymisen kohteena oli työ. Siirtymän lähestyessä on luonnollista alkaa etääntyä opinnoista, ja useimpien haastateltujen mukaan opinnot nähtiin tällöin asiana, jotka mahdollistivat työelämään siirtymisen. Kiinnittymisen kohteeseen vaikutti myös se, kumpi oli nähtiin sillä hetkellä tärkeämpänä omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, miten kasvatustieteilijät kokevat kiinnittymisen ja työelämään siirtymisen sekä minkälaisiin tekijöihin haastateltavat ovat kiinnittyneitä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään.

 

Johanna Hussi
Pro gradu: Kasvatustieteilijöiden kiinnittyminen siirtymävaiheessa opinnoista työelämään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *