Työyhteisön rooli MOOC-kursseilla

Mitä haluttiin tietää?

MOOC-kurssit ovat yhä suositumpia ja niitä on laajasti tarjolla. Kurssien osallistujien motivaatiotekijöitä on tutkittu aikaisemmin, mutta kurssien vaikutusten tarkastelu on ollut vähäisempää. Aihe on erityisen ajankohtainen ICT-alalla, jonka suomalaislähtöinen MOOC-tarjonta on kansainvälisestikin poikkeuksellisen kehittynyttä. Verkkokursseilla opittuja asioita pyritään tyypillisesti soveltamaan työelämässä, jolloin työnantajan ja työyhteisön merkitys korostuu. Työnantajan ja työyhteisön roolia ei ole kuitenkaan juuri tutkittu aikaisemmin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työssä olevien syitä osallistua ICT-alan MOOC-kursseille, ja minkälaisia vaikutuksia osallistujat raportoivat kursseista. Lisäksi selvitettiin, millä tavalla työnantajan tuki on yhteydessä syihin osallistua kurssille ja koettuihin hyötyihin kurssista.

Tietojen analysoinnissa hyödynnettiin kahta menetelmää

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä. Kyselyyn vastanneet olivat työssä olevia kurssille osallistujia. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisilla ja määrällisillä menetelmillä. Kyselylomakkeen avoimien vastauksien analyysi suoritettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Lomakkeen monivalintaväittämien vastauksista muodostettiin eksploratiivisella faktorianalyysilla viisi faktoria, jotka kuvasivat kurssille osallistumisen syitä ja vaikutuksia. Aineiston jatkoanalyysissä hyödynnettiin myös kaksivaiheista klusterianalyysiä ja varianssi-analyysiä.

Työyhteisön tuki on merkittävää, kun osaamista kehitetään

Osallistujien syyt osallistua kurssille jaettiin kuuteen luokkaan: mielenkiinto, ymmärryksen lisääminen, hyöty työhön, opintojen edistäminen, muiden suosittelu ja joustava suoritustapa. Osallistujien kokemat vaikutukset jakautuivat myös kuuteen luokkaan: ymmärryksen lisääntyminen ja uusien taitojen oppiminen, hyöty nykyisessä työssä, hyöty opinnoissa, aiheen opiskelu lisää, hyöty työuralla ja kiinnostuksen lisääntyminen. Aineiston määrällinen tarkastelu osoitti, että osallistujat voitiin jakaa klusteroinnin avulla neljään tuen saajien profiiliin. Laajasti tuetut ja työyhteisön huomioimat kokivat vaikutukset pääsääntöisesti merkittävämmiksi kuin työaikaa hyödyntävät ja ei-tuetut suhteessa työuran edistämiseen, urasuunnitelmiin sekä työhön tai opiskeluun.

Erityisesti digitalisaation vaatimissa osaamisissa ja uudelleen kouluttautumisessa avoimet verkkokurssit voivat toimia joustavana vaihtoehtona kerryttää haluttuja taitoja. Tulosten mukaan työyhteisön aineeton tuki, kuten mielenkiinto, oli merkittävämpää kuin lupa käyttää työaikaa opiskeluun. Työnantajien kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden oppimisen tukemiseen, vaikka se toteutuisi omaehtoisesti työpaikan kehittämistoimien ulkopuolella.

Anton Salovuori

Työyhteisön tuki tietojenkäsittelytieteen MOOC-kursseilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *