Luokanopettajan työn kulmakivet: Käyttöteoria ja ammatillinen identiteetti

Taustaa

Opettajan käyttöteoria koostuu uskomuksista, asenteista ja arvoista, jotka ohjaavat opettajan pedagogista ajattelua ja päätöksentekoa työssä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että opettajan ammatillinen identiteetti pohjautuu vahvasti käyttöteorioihin ja uskomuksiin hyvästä opetuksesta. Systemaattinen reflektio ja oman käyttöteorian uudelleenarviointi vaikuttaa opettajan ammatilliseen identiteettiin ja kehittymiseen, mikä on välttämätöntä luokanopettajan työssä. Vahva ammatillinen identiteetti ennustaa esimerkiksi motivaatiota, tehokkuutta ja sitoutumista työhön, mistä syystä koen itsekin merkitykselliseksi tutkia ammatillisten identiteettien ilmenemistä opettajien ja opettajaksi opiskelevien käyttöteorioissa, koska tulen lähitulevaisuudessa valmistumaan luokanopettajaksi ja siirtymään työelämään.Valtaosalle opettajista työ on sydämen asia, joten työkalut oman ammattitaidon ja työssäjaksamisen kehittämiseen mahdollisesti auttavat priorisoimaan ja suunnittelemaan opettajan työtä järkevämmin.

Tavoite

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on luokanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjen välillä. Tutkielmani tavoitteena on myös selvittää, miten luokanopettajaopiskelijat ja työelämässä olevat luokanopettajat kuvaavat ammatillista identiteettiään käyttöteorioiden perusteella ja onko ryhmien välillä mahdollisia eroja, ja yhtäläisyyksiä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielmani on osa Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtamaa tutkimushanketta ja se on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu ensimmäisen ja 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastauksista, jotka ovat ovat kerätty Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2017 ja 2019 osana tutkimushanketta. Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriat on kerätty vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa yhdessä opiskelutoverini Emmi Toivosen kanssa. Aineistot on kerätty E-lomakekyselyllä ja ne on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

Tutkimustulokset ja niiden merkitys

Tutkielmani tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjä yhdistävät oppilaiden yhdenvertaisuuden huomioiminen, ammatillinen kehittyminen ja opettajan ammattitaidon muodostuminen monipuolisesti eri osa-alueista. Luokanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien ammatilliset identiteetit perustuivat erilaisiin opettajan vastuisiin liittyen oppilaan oppimiseen ja kasvattamiseen. Ammatillinen kehittyminen nousi keskeiseksi tekijäksi, joka selitti opiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien ammatillista identiteettiä.

Mitä enemmän opiskeluvuosia on takana, sitä enemmän oppilaan huomioiminen osana opettajan ammatillista kehitystä heijastui käyttöteorioissa. Käyttöteoriat painottuivat enemmän opettajaan ja opettajan toimintaan ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa ja oppilasta kuvattiin enemmän opettajan vastuun, ja velvollisuuden kautta.

Kaiken kaikkiaan tutkielmani tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet, työelämässä toimivat luokanopettajat kokevat ammatillisen kehittymisen tärkeäksi osaksi luokanopettajan työtä. Toisaalta tutkielmani perusteella on vaikea arvioida opettajankoulutuksen vaikuttavuutta luokanopettajien käyttöteorioihin. Olisi kiinnostavaa tutkia tarkemmin, miten vastavalmistuneet luokanopettajat hyödyntävät ja kehittävät käyttöteorioitaan työelämään siirryttäessä, ja miten heidän työssäjaksamistaan ja ammatillista kehitystään olisi mahdollista tukea heti työuran alussa.

Elli Ylinen

Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioita ja ammatillisia identiteettejä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *