Sävellyttäminen alakoulussa

Tavoitteet
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää alakoulun musiikinopettajien käsityksiä sävellyttämisestä. Käytän termiä sävellyttäminen kuvastamaan kaikkea säveltämisen ohjaamiseen, opettamiseen tai sen opetukselliseen hyödyntämiseen liittyvää kouluissa tapahtuvaa toimintaa, jossa opettaja johtaa toimintaa ja oppilas toimii säveltäjänä. Säveltämisen on todettu olevan monin tavoin hyödyllistä toimintaa koulujen musiikinopetuksessa. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 edellyttää tarjoamaan mahdollisuuksia säveltää. Säveltäminen on kuitenkin monien opettajien mielestä haastavaa toteuttaa. Pyrin tästä syystä selvittämään, mitä asioita alakoulun musiikinopettajat pitävät tärkeinä sävellyttämisen onnistumisen kannalta. Tutkielmani avulla saadaan tietoa siitä, mitä asioita sävellyttämisessä ja opettajien koulutuksessa tulisi huomioida, jotta sävellyttämistä olisi helpompaa toteuttaa alakoulussa.

Menetelmät
Keräsin tutkielman aineiston haastattelemalla neljää musiikin painotetun opetuksen parissa työskentelevää luokanopettajaa, jotka ovat kaikki myös musiikin aineenopettajia. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Analysoin aineiston laadullisen sisäl-lönanalyysin keinoin. Käytin Atlas.ti-ohjelmaa aineiston koodaamiseen ja teemoitteluun.

Tulokset ja johtopäätökset
Haastateltavien käsitysten mukaan opettajan taidot ovat keskeisiä sävellyttämisessä onnistumisen kannalta. Erityisesti aineenhallinta näyttäytyi tärkeänä. Puutteellisen aineenhallinnan tueksi ehdotettiin valmista oppimateriaalia ja aineenhallinnan kehittämiseksi täydennyskoulutusta. Sävellyttämisen kuvattiin sisältävän suunnittelua, arviointia, oppilaiden osallisuutta ja oppilaiden säveltämisen tukemista. Opettajan taidot kuvailtiin olevan yhteydessä näihin kaikkiin. Aiemman tutkimuksen ja tämän tutkielman valossa olisi siis syytä pohtia, miten opettajien taitoja voitaisiin kehittää ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukkaan oppimateriaalin ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen ovat tähän tarkoitukseen soveltuvia keinoja, joita olisi syytä tutkia ja kehittää, jotta sävellyttämisessä onnistuminen olisi yhä useammalle opettajalle mahdollista.

Ville Tyyskä
”Mä tiedän et monii ahdistaa se ihan valtavasti, mut sen pitää olla hallittu kaaos” – Alakoulun musiikinopettajien käsityksiä sävellyttämisestä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *