Ammatillisen oppilaitoksen opettajat opiskelijoiden tukijoina ja oman osaamisensa kehittäjinä

Ammatillinen koulutus on kokenut suuria muutoksia uuden ammatillista koulutusta koskevan reformin ja lain myötä. Reformin tavoitteet ammatillisen koulutuksen muokkaamisesta osaamisperustaiseksi, työelämäpainotteiseksi yksilöllisten opintopolkujen kentäksi luovat myös vääjäämättä tarpeita tarkastella muutoksen luomia tuen tarpeita. Mikäli opiskelijoiden toivotaan valmistuvan yksilöllisten oppimispolkujen kautta itsenäisiksi ja joustaviksi tulevaisuuden osaajiksi, jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus myös opinnoissa tarvittavien tukimuotojen tunnistamiseen ja niihin yksilöllisellä tavalla vastaamiseen.

Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillista koulutusta koskevan lain myötä muuttunutta ammatillisen oppilaitoksen tilaa opettajien silmin, koskien opiskelijoiden oikeutta saada oppimisen tukea. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä ammatillisen oppilaitoksen opettajien antama oppimisen tuki koostuu, mitkä tekijät vaikuttavat opettajien kykyyn antaa oppimisen tukea sekä miten opettajat kehittävät omaa osaamistaan opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaamisessa.

Miten opettajat tukevat opiskelijoitaan?

Tulosteni mukaan opettajien antama oppimisen tuki muodostui kolmesta ulottuvuudesta: sosiaalisesta tuesta, oppimisen tuesta ja yhteisön tuesta. Sosiaalinen tuki muodostui tukiverkostosta opinnoissa ja arjen kohtaamisesta. Opettajat pyrkivät luomaan opiskelijoille turvallisen ilmapiirin ja luottamuksen opettajaan sekä kohtaamaan heidät arjessa keskustelevan ja tilanteita huomioivan opetuksen kautta. Oppimisen tuen keinoina opettajat hyödynsivät vaihtoehtoisia suoritustapoja ja monipuolisia työskentelymenetelmiä opiskelijan tarpeisiin suunnattuna. Oppimista tukeva oppimisympäristö ja nyt erityisesti poikkeusaikana korostunut lähiopetuksen merkitys olivat osa opettajien antamaa oppimisen tukea. Myös yhteisön merkitys henkilökunnan vuorovaikutuksen, tiedonjakamisen sekä henkilökunnan yhteistyön, kuten yhteisopettajuuden merkeissä oli osa opiskelijan tukemista opinnoissaan.

Mitkä tekijät vaikuttavat opettajien kykyyn tukea opiskelijoitaan?

Opettajien kokemusten mukaan kykyä edistäviä tekijöitä olivat työyhteisön voimavarat. Työyhteisön positiivisen ilmapiirin ja työyhteisön kokoonpanon koettiin edistävän opettajien kykyä vastata opiskelijoiden tuen tarpeisiin. Puolestaan auttamatta liian suuret ryhmäkoot ja ajankäytön rajallisuus heikensivät opettajien kykyä kohdata opiskelijat yksilöinä ja keskittyä heidän tarvitsemaansa oppimisen tukeen. Lisäksi työyhteisön kokoonpanoon olisi toivottu lisää erityisopettajia: nykyisellä kokoonpanolla erityisopetukseen ei voitu juuri panostaa opetustasolla, vaan resurssit suuntautuivat muihin erityisopettajan työtehtäviin. Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne myös heikensi opettajien kykyä tukea opiskelijoita opinnoissaan, sillä etäopetus aiheutti kohtaamisen puutteita, jos kurssi järjestettiin kokonaan etänä. Opettajat kokivat myös oman osaamisensa puutteen heikentävän kykyä tukea opiskelijoita heidän tarvitsemallaan tavalla. Myös kysymykset opiskelijoiden monialaisista haasteista ja opettajan ammatin rajoista tukemiseen liittyen hämmensivät ja tekivät opettajien olosta voimattoman.

Miten opettajat kehittävät osaamistaan, jotta opiskelijoiden oikeus riittävästä tuen tarpeesta toteutuu?

Opettajan oman osaamisen kehittäminen onkin tärkeä osa opettajan professiota ja siinä vaadittavaa kehittymistä. Tulosten perusteella opettajat kehittävät omaa osaamistaan tuen tarpeisiin vastaajana muun muassa kokemusten ja kontekstiin liittyvien koulutusten avulla. Ammatilliseen kehittymiseen vaikuttavat kehitystä tukeva työympäristö, jossa kehittyminen nähdään yhteisenä päämääränä. Lisäksi yhteisön merkitys kokemusten ja vinkkien jaossa koettiin tärkeäksi. Opettajat kokivat omien kokemusten kautta karttuneen tiedon oleellisena osana oman ammattitaidon kehittymistä, mutta konkreettisia koulutuksia ja keinoja toivottiin olevan enemmän.

Tutkimustulosten pohjalta on mahdollista ymmärtää kokonaiskuva opettajien antamiin tukitoimiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyen. Kokonaiskuvan avulla voidaan tarkastella opettajien antamaa oppimisen tukea kattavasti ja kehittää tukitoimiin tarvittavia resursseja paremmiksi. Opettajien jakamat kokemukset opiskelijan tukeen liittyen edustavat tärkeää tietoa oppilaitosten ja opettajankoulutuksen tilasta, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä entistä parempaa jatkokoulutusta liittyen opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Ammatillisen kehittymisen ymmärtäminen voi myös edesauttaa koulutusten järjestämistä parempaan suuntaan sekä toivottavasti ohjaa oppilaitoksia, koulutuksenjärjestäjiä sekä opettajia edistämään toimintaansa kohti parempaa oman osaamisen kehittämistä.

Sara Jokinen

”Mitä sinulle kuuluu?” -Ammatillisen oppilaitoksen opettajat opiskelijoiden oppimisen tukena ja oman osaamisensa kehittäjinä tuen tarpeeseen vastaamisessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *