Pystyvyysuskomusten ja psykologisen joustavuuden taitojen yhteys hyvinvointiin

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

 Opiskelijoilla esiintyy suhteessa toisiin väestönryhmiin enemmän uupumusta, masennusta ja muita jaksamiseen yhteydessä olevia psyykkisiä oireita, kuten riittämättömyyden tunnetta ja kyynisyyttä. Moni opiskelija myös keskeyttää tai pitkittää opintojaan.  Kiinnostus uupumustutkimukseen on viimevuosien aikana kasvanut opiskelijoiden parissa samalla kun opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen määrä on ollut nousussa. Koulu tai muu oppilaitos on alettu hahmottaa paikkana, jossa opiskelijat tekevät työtä.

Heikko pystyvyys uskomus on tutkimuksissa yhdistetty masentuneisuuteen ja psyykkiseen huonoon oloon sekä uupumukseen. Psykologisen joustavuuden on tutkitusti todettu olevan positiivisesti yhteydessä toimintakykyyn, jaksamiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tutkimukseni tarkoituksena oli oppia lisää siitä, miten psykologinen joustavuus, pystyvyysuskomukset ja hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa ja miten farmasia opiskelijat arvioivat itse omia pystyvyysuskomuksiaan, psykologisen joustavuuden taitojaan ja hyvinvoinnin tasoaan uupumuksen näkökulmasta.

Jotta opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin tukea yliopistokontekstissa, tarvitaan lisää tietoa psykologisen joustavuuden ja pystyvyysuskomusten sekä uupumuksen keskinäisistä yhteyksistä. Tietoa tarvitaan myös siitä, miten opiskelijoiden kokemus omasta pystyvyydestään ja psykologisen joustavuuden taidoistaan on yhteydessä opiskelijan kokemukseen hyvinvoinnistaan.

Toteutus

Tutkimuksen aineistona toimi Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehittämisyksiköltä (YTY) lainattu HowULearn kyselyllä keväältä 2019 kerätty aineisto. Kysymyksiin etsittiin vastauksia kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulosten mukaan farmasia opiskelijat kokivat vain vähän tai eivät lainkaan uupumusta. Pystyvyys ja psykologinen joustavuus korreloivat tilastollisesti merkitsevästi keskenään. Uupumus oli negatiivisesti yhteydessä pystyvyyteen ja psykologiseen joustavuuteen. Saatujen tulosten perusteella pystyvyysuskomuksilla ja psykologisen joustavuuden taidoilla voidaan katsoa olevan merkittävä yhteys tutkimukseen osallistuneiden farmasia opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijat joilla esiintyi vain vähän uupumuksen tunteita tai ei lainkaan kokivat pystyvyytensä ja psykologisen joustavuuden taitonsa hyväksi. Saadut tutkimustulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Tästä johtuen onkin merkitsevää lisätä ymmärrystä pystyvyyden ja psykologisen joustavuuden yhteydestä uupumukseen keskinäisistä yhteyksistä ja vielä laajemmin niiden yhteydestä hyvinvointiin, jotta opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin paremmin tukea opiskelujen aikana.

Venla Savolainen

Pystyvyysuskomukset, psykologinen joustavuus ja farmasia opiskelijoiden hyvinvointi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *