Ongelmaperustainen opetuskokeilu kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa

Tutkimuksen taustaa

Perusopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittäminen on aiemman tutkimuksen perusteella ajankohtaista ja erittäin tarpeellista. Nuorten haasteet kuluttaja- ja talousosaamisessa yhdessä nykyisen kuluttaja- ja talouskasvatuksen huonon vaikuttavuuden kanssa on huolestuttavaa. Itse olen lähtenyt lähestymään aihetta jo kandidaatin tutkielmassani kotitalousopetuksen näkökulmasta ja aiheen syvällisempi tutkiminen pro gradu- tutkielmassa tuntui mielekkäältä. Nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen vahvistaminen on itselleni lähellä sydäntä oleva aihe. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ongelmaperustaisen oppimisen vahvuuksia ja haasteita kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen opetuskokeilussa. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin oppilaiden ja kotitalousopettajien kokemuksia ongelmaperustaisesta oppimisesta opetuskokeilun aikana. Tutkimuksen pohjalta oli tavoitteena löytää myös keinoja kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen.  Ongelmaperustaista oppimista voidaan pitää yhtenä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisena opetusmenetelmänä, mutta sitä on tutkittu peruskoulun kontekstissa vähän. Ongelmaperustainen oppiminen perustuu vuorovaikutukseen pienryhmissä ja tuottaa itseohjautuvaa, aktiivista ja sitoutunutta oppimista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin etnografisena tutkimuksena. Tutkimusstrategia oli kouluetnografiaa ja toimintatutkimusta yhdistelevä. Tutkimuksen näkökulmana olivat kotitalousopettajat ja oppilaat, joiden osallisuus opetuksen kehittämisessä on tärkeää. Tutkimuksen aineisto kerättiin opetuskokeilun avulla osallistuvaa havainnointia, teemahaastattelua ja kyselylomaketta hyödyntäen. Aineisto kerättiin erään pääkaupunkiseutulaisen koulun seitsemännen luokan yhteisessä kotitalousopetuksessa keväällä 2021. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 109 oppilasta ja kaksi koulun vakituista kotitalousopettajaa. Monipuoliset tutkimusmenetelmät tuottivat sekä kirjallista että numeraalista aineistoa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä temaattisesti. Numeraalinen aineisto analysoitiin havainnollistaviksi kuvioiksi tukemaan temaattista sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulosten perusteella ongelmaperustainen oppiminen on toteutettavissa loistavasti kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. Opetusmenetelmän etuja olivat oppimistavoitteiden kiitettävä täyttyminen opetuskokeilun aikana sekä oppilaiden motivaation kasvu opetusmenetelmän käytön myötä. Ongelmaperustainen oppiminen oli oppilaita innostava ja vuorovaikutuksellinen tapa oppia. Se mahdollisti oppilaiden aktiivisen ja itseohjautuvan oppimisen sekä kriittisen ajattelun ja tiedon soveltamisen taidot, jotka ovat tulevaisuuden tärkeitä taitoja. Suurimmat haasteet ongelmaperustaisessa oppimisessa liittyivät kotitalousopettajien rajallisiin resursseihin suunnitella ja käyttää uusia opetusmenetelmiä, puutteellisiin vuorovaikutus- ja reflektointitaitoihin kohderyhmällä sekä opetusmenetelmän kuormittavuuteen. Sekä oppilaiden että kotitalousopettajien kokemus ongelmaperustaisesta oppimisesta opetuskokeilun aikana oli positiivinen. Kotitalousopettajat arvioivat opetusmenetelmän toimivan kohderyhmän kuluttaja- ja talouskasvatuksessa yli odotusten. Oppilaat pitivät uudesta mielenkiintoisesta tavasta oppia ja antoivat positiivista palautetta opetuskokeilusta. Ongelmaperustainen oppiminen voisi olla tutkimuksen tulosten perusteella toimiva opetusmenetelmä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen nimenomaan oppilaiden näkökulmasta. Jatkossa olisi mielenkiintoista tehdä enemmän tutkimusta ongelmaperustaiseen oppimiseen liittyen peruskoulun kontekstissa, jotta saataisiin laajempi käsitys ongelmaperustaisen oppimisen eduista ja haasteista. Käytännön opetuksen tutkiminen opetuskokeilujen kautta toisi myös varmasti paljon uutta tietoa opetuksen kehittämisen pohjaksi tulevaisuudessa.

Lotta Piispanen

Ongelmaperustainen opetuskokeilu kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *