Etätyö ei välttämättä vaikuta työn imun, työn voimavarojen tai vaatimusten kokemiseen

Tutkimuksen taustaa

Covid-19-viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on pakottanut monet meistä etätöihin viimeisten muutamien vuosien aikana. Lisääntynyt etätyön tekeminen on näin ollen myös lisännyt työhyvinvointiin liittyvää keskustelua. Työssä vietämme joka tapauksessa suuren osan arjestamme, joten olisikin erittäin tärkeää, että kokisimme työn sellaiseksi, jossa viihdymme ja joka lisää hyvinvointiamme sekä merkityksellisyyttä. Meidän olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten voisimme tehdä työstämme paremmin omaa hyvinvointia tukevaa, eikä vain keskittyä siihen, miten tehdään työstä pelkästään vähemmän ikävää. Onneksemme kielteisen työhyvinvoinnin tutkimuksen rinnalle on noussut myös positiivisen psykologian suuntaus, jonka myötä esimerkiksi työn imusta on tullut yksi yleisimmistä työhyvinvointia mittaavista tekijöistä. Työn imuun vaikuttavia tekijöitä havainnollistetaan usein työn vaatimusten ja voimavarojen mallilla (tv-tv-malli), jonka mukaisesti työolot jaetaan kahteen eri luokkaan, jotka ennustavat muiden tekijöiden ohella työn imua ja työuupumusta. Kuitenkin työn imua ja tv-tv-mallia on vielä tutkittu melko vähän nimenomaan etätyön näkökulmasta, jonka vuoksi tässä tutkielmassa tarkastelenkin sitä, miten työn voimavarat ja vaatimustekijät ovat yhteydessä työn imuun etätyön kontekstissa eräässä suomalaisessa kohdeorganisaatiossa. Tarkastelun taustalla toimivat työn imun käsite sekä työn voimavarojen ja vaatimusten malli. 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin verkkokyselyllä eräässä suomalaisessa, noin 150 työntekijän kokoisessa organisaatiossa. Kyselytutkimus lähetettiin kaikille organisaation työntekijöille sisäisellä viestintäkanavalla ja vastauksia saatiin yhteensä 67 työntekijältä. Kysely toteutettiin syyskuun 2021 aikana ja aineiston analyysissa hyödynnettiin IBM SPSS 26 Statistics 26 -ohjelmaa. Saatu aineisto koodattiin ensin numeeriseen muotoon, minkä jälkeen aineistosta muodostettiin muuttujat. Aineiston analyysissa hyödynnettiin tunnuslukuja, T-testiä, lineaarista regressioanalyysia, Kruskal-Wallisin testiä sekä U-testiä.

Tutkimustulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulokset vahvistivat oletettuja tutkimushypoteeseja. Työn imu koettiin organisaatiossa korkeaksi ja työn imu oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä taustamuuttujista ikään, työsuhteen kestoon ja työsuhteen muotoon. Työn voimavarat koettiin myös melko korkeiksi sekä työn vaatimukset pieniksi. Työn imun ja voimavarojen välillä havaittiin vahvaa yhteyttä, joka vahvisti myös tv-tv-mallin toteutumista siitä, että korkea työn voimavarojen kokeminen lisää todennäköisimmin työn imun kokemista. Työn imun ja työn vaatimusten välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ennen kuin työn vaatimukset jaettiin kahteen eri luokkaan: haasteisiin ja esteisiin. 

Tutkimustulokset siis pääosin myös vahvistivat aiempaa tutkimusta, mutta tulokset toivat esille myös uutta tietoa. Esimerkiksi etätyön tekemisellä ei kyseisessä organisaatiossa ole ollut vaikutusta työn imun, voimavarojen tai vaatimusten kokemukselle. Tv-tv-malli sai tukea siis myös etätyön kontekstissa. Kohdeorganisaatio pystyy käyttämään tutkimustuloksia edistääkseen yleisestikin työhyvinvointia organisaatiossa, vahvistamaan ja tunnistamaan voimavaroja ja työn imua tuottavia tekijöitä sekä tukemaan vaatimustekijöiden kanssa. Lisäksi organisaatio pystyy tulosten avulla tekemään tarvittavia muutoksia työympäristössä, työyhteisössä tai itse työtehtävissä. Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista tutkia asiaa pitkittäistutkimuksena esimerkiksi ennen etätyön alkua, etätyön aikana ja vielä silloin, kun oli siirrytty esimerkiksi hybridityöskentelymalliin. Lisäksi aineisto oli melko pieni, eikä tuloksia voida yleistää millään tasolla. Isompi aineisto hyödyttäisi siis tutkimustulosten yleistettävyyttä.

Saara Kanerva

Työn imun yhteys etätyön voimavaroihin ja vaatimuksiin suomalaisessa kohdeorganisaatiossa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *