Induktiovaiheen opettajat ja COVID-19-pandemia – ammatillisen toimijuuden tärkeä rooli

Tutkimuksen tausta

Pro gradu-tutkielmassani tutkin induktiovaiheen opettajien ammatillisen toimijuuden yhteyttä työn imuun, työstressiin, ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa COVID-19-pandemian ajalta. Tarkastelun kohteena oli myös työn imun yhteys työstressiin ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa.
Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia vaikutti suuresti opetusalan ammattilaisten arkeen. Induktiovaiheen opettajat ovat uransa alkuvaiheessa olevia opettajia (työelämässä 1-5 vuotta). Tämän induktiovaiheen aikana tapahtuu opettajien sitoutuminen ammattiin ja työyhteisöön. Ammatillisella toimijuudella on suuri rooli erityisesti induktiovaiheen opettajien ammatillisen identiteetin kehittymiseen ja työhön sitoutumiseen. Työn imulla voidaan tutkia työhyvinvointia työn mielekkyyden kautta, ja opettajat ovat pääsääntöisesti kokeneet työn imua työssään. Opettajat kokevat myös työssään työstressiä, ja sen kokeminen on viime vuosina lisääntynyt. Työstressin yksi osa-alue opettajilla on riittämättömyyden tunne opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa, joka on heikentänyt erityisesti opettajien ammatillisen toimijuuden luokkahuoneessa syntymistä.

Tutkimuksen tavoitteet

Pro gradu-tutkielmani tavoitteena oli tuottaa tietoa induktiovaiheen opettajien kokeman ammatillisen toimijuuden luokkahuoneessa, työn imun, työstressin ja riittämättömyyden tunteen opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa yhteyksistä̈ COVID-19-pandemian ajalta. Tarkastelun kohteena oli myös työn imun yhteys työstressiin ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty osana laajempaa kansainvälistä tutkimusprojektia ”Early Career Teachers’ Professional Agency Across Four European Countries”, jonka kohderyhmänä olivat alakoulun opettajat, yläkoulussa työskentelevät aineen opettajat ja peruskoulun (1-9 luokkien) erityisopettajat. Tutkimusaineisto oli kerätty vuosien 2020-2021 aikana suomalaisilta opettajilta.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että tarkastelevien muuttujien välillä oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Induktiovaiheen opettajat, jotka kokivat vahvaa ammatillista toimijuutta luokkahuoneessa raportoivat kokevansa työn imua sekä vähäisempää työstressiä ja riittämättömyyden tunnetta opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa. Ne opettajat jota kokivat työn imua, raportoivat vähemmästä työstressistä ja riittämättömyyden tunteesta opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa. Sukupuolen ja opettajaryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ammatillisella toimijuudella luokkahuoneessa on yhteys työn imuun, työstressiin ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutukseen ja työn imulla on yhteys työstressiin ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutukseen induktiovaiheen opettajilla COVID-19-pandemian aikana.
Opettajien työssäjaksaminen ja ammatillinen toimijuus luokkahuoneessa ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tutkimuksen kohteita. Ammatillinen toimijuus luokkahuoneessa ja työn imu ovat tekijöitä, jotka edistävät opettajien työhyvinvointia ja lisäävät motivaatiota työssä, kun taas koettu työstressi ja riittämättömyyden tunne opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa voivat aiheuttaa haasteita opettajan työssä jaksamiselle ja ammatilliselle kehitykselle. Näin ollen olisikin tärkeää tukea opettajien ammatillisen toimijuuden kehittymistä luokkahuoneessa ja työn imua lisääviä asioita työyhteisössä. Lisääntyessään ammatillinen toimijuus luokkahuoneessa ja työn imu tukisivat toisiaan, ja opettajien kokonaisvaltainen työhyvinvointi parantuisi.
Tutkimus on tehty COVID-19-pandemian ajalta kerätystä aineistosta, ja tutkimuksessa tutkittiin vain tutkittavien ilmiöiden yhteyksiä, ei niihin vaikuttavia tekijöitä. Mahdollisena jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet induktiovaiheen opettajien ammatilliseen toimijuuteen luokkahuoneessa, työn imuun, työstressiin ja riittämättömyyden tunteeseen opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa COVID-19-pandemian aikana. Tutkimuksen kohteena voisi olla myös opettajien työkokemuksen tuomat erot ilmiöiden ilmenemiseen COVID-19-pandemian ajalta.
Tämänkaltaiset tutkimustulokset voivat olla hyödyllisiä opettajien työhyvinvoinnin ja ammatillisen oppimisen tukemiseksi. Tutkimukset ja tulokset ammatillisesta toimijuudesta luokkahuoneessa ja sen välisistä yhteyksistä voivat auttaa koulutusalan päättäjiä ja johtajia kehittämään parempia tukijärjestelmiä erityisesti induktiovaiheen opettajille, jotka kokevat työstressiä tai riittämättömyyden tunnetta oppilassuhteissaan.

 

Monica Åhman

”Induktiovaiheen opettajien ammatillinen toimijuus luokkahuoneessa, työn imu, työstressi ja riittämättömyyden tunne opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa – COVID-19 ajan näkökulma”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *