Kielen kehitys ja sen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Kieli on keskeisessä asemassa ihmisen elämässä, sillä kielen välityksellä ollaan vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Lapsi ilmaisee itseään, omaksuu uusia asioita ja muistaa oppimaansa kielen avulla. Opetussuunnitelmassa todetaan, että kieli on lapselle sekä oppimisen kohde että väline ja kielen kehitys nähdään olennaisena osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Olen tulevana luokanopettajana  kiinnostunut selvittämään lasten kielen kehitykseen liittyviä seikkoja, jotta osaisin kohdata oppilaitani mahdollisimman hyvin kielellisestä näkökulmasta. Tarkastelin tutkimuksessani varhaiskasvattajien kokemuksia lasten kielen kehityksen tukemisesta ja monikielisten lasten kielellisestä kohtaamisesta varhaiskasvatuksen arjessa. Nopeasti monikulttuuristuva nykymaailma tuo mukanaan opettajille lisää haasteita, minkä takia otin tutkimukseeni mukaan myös s2- näkökulman ja selvitin, kuinka suomea toisena kielenä puhuvia lapsia kohdataan ja kuinka heidän kielen kehitystään tuetaan ennen kouluikää sekä pohdin, kuinka itse voin mahdollisesti tukea suomea vieraana kielenä puhuvia lapsia alakoulussa.

Tutkimuksen totetutus

Toteutin tutkimukseni laadullisena tutkimuksena. Haastattelin neljää varhaiskasvattajaa puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen. Kasvattajat olivat kokeneita ja heillä oli arvokasta tietoa kielen kehityksestä ja sen tukemisen keinoista. Tarkoituksenani oli selvittää nimenomaan kasvattajien omia henkilökohtaisia kokemuksia ja oppia jotain uutta kielen kehityksen tukemisesta tulevaa työtäni varten.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, että kielen kehitystä voidaan tukea hyvin monin eri keinoin. Erityisesti kasvattajat korostivat positiivisen vuorovaikutuksen, vanhempien kanssa tehdyn yhteistyön ja oman äidinkielen tukemisen tärkeyttä kielen kehityksessä. Kasvattajat totesivat, että omaa äidinkieltään sujuvasti puhuvat lapset oppivat suomen kieltä vaivattomammin. Myös kielen kehityksen teorian ja opetussuunnitelman mukaan on tärkeää tukea lapsen oman äidinkielen kehitystä ja sen aktiivista käyttämistä kotona, ja jos mahdollista, myös päiväkodissa, jotta lapsi voisi omaksua muita kieliä helpommin. Lisäksi kuvien käyttö ja toisto nähtiin hyvin merkityksellisenä kielen kehityksen tukemisessa varhaiskasvatuksen arjessa.

Pohdintaa

Tämän tutkimuksen konteksti oli varhaiskasvatus, mutta mielestäni kasvattajien käyttämiä kielen kehityksen tukemisen keinoja voidaan käyttää myös alakoulussa, erityisesti alkuopetuksessa. On hyvä pyrkiä tietoisesti tekemään oppilaiden omat äidinkielet näkyviksi koulun arjessa ja käyttää mahdollisuuksien mukaan konkreettisia välineitä, kuvia ja muita materiaaleja opetuksessa. Tukemalla ja korostamalla opetuspuhetta esimerkiksi kuvilla ja toistoilla, voidaan auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia keskittyä, ymmärtää suomen kieltä tai hahmottaa kuulemaansa.

 

 

Esra Karsandi

LASTEN KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia kielen kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *