Opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä

Tutkimuksen taustaa

Opiskelijoiden hyvinvointi on laskenut. Koronapandemia pakotti opiskelijat eristäytymään ja siirtymään etäopetukseen, mikä lisäsi monien opiskelijoiden yksinäisyyttä ja johti vertaistuen puutteeseen sekä lisääntyneeseen opiskelu-uupumukseen. On erittäin tärkeää tutkia, kuinka opiskelijoiden hyvinvointia voidaan edistää ja uupumusta ehkäistä.

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuva kahdeksan viikon verkkokurssi “Kohti parempaa opiskelua” (3 OP) järjestettiin keväällä 2021, jolloin koronapandemia oli sulkenut opiskelijat koteihinsa. HOT pyrkii lisäämään psykologista joustavuutta, joka on kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä ominaisuus. HOT-perusteisten interventioiden on todettu olevan hyödyllisiä esimerkiksi uupumuksen hoidossa.

Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan yksilön kykyä hyväksyä ajatuksensa ja tunteensa sellaisina kuin ne ovat, ilman tarvetta muuttaa niiden ilmentymistä tai olemusta. Psykologinen joustavuus käsittää myös kyvyn olla läsnä hetkessä ja nähdä omat ajatuksensa ja tunteensa vain ajatuksina ja tunteina, eikä absoluuttisina totuuksina. Kurssilla pyritään kehittämään myös opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun taitoja, jotka voivat osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin. Suunnitelmallinen opiskelu kattaa ajanhallinnan, itsesäätelyn ja suunnitelmallisuuden taidot. Sen on todettu olevan yhteydessä muun muassa hyvinvointiin, opiskeluissa suoriutumiseen, sekä vähempään stressiin ja uupumukseen.

Tämän tutkimuksen tavoite oli tuottaa lisätietoa verkkopohjaisen HOT:iin pohjautuvan interventiokurssin hyödyistä uupumusriskiltään erilaisten opiskelijoiden välillä. Kattava laadullinen analyysi kurssin hyödyistä on tarpeellista, jotta saamme tietoa kurssin toimivuuden mekanismeista erilaisilla opiskelijoilla. Tämän tiedon avulla tulevaisuudessa voidaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluvalmiuksia entistä paremmin.

Tutkimuksessani tutkittiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin, minkälaisia hyötyjä opiskelijat kokivat kyseisen kurssin tuovat heidän elämäänsä. Lisäksi mitattiin opiskelu-uupumusmittaria hyödyntäen, kokivatko opiskelijat uupumuksensa vähentyneen kurssin aikana. Edellä mainittuja tuloksia vertailtiin eri uupumusriskiryhmään kuuluvien opiskelijoiden kesken.

Tulokset ja johtopäätökset

Opiskelijat kokivat monipuolisia hyötyjä kurssin aikana. Suurin osa opiskelijoista koki hyvinvointinsa parantuneen jollain tavalla. Hyvinvoinnin paraneminen ilmeni muun muassa elintapojen ja arjen paranemisella ja stressin ja uupumuksen vähenemisellä. Lisäksi opiskelijat kokivat itsetuntemuksensa lisääntyneen, psykologisen joustavuuden kehittyneen, opiskelun suunnitelmallisuuden parantuneen sekä armollisuuden itseä kohtaan lisääntyneen. Lisäksi opiskelijat kokivat saaneensa kurssilta paljon kaivattua vertaistukea. Kaikki opiskelijat kokivat samankaltaisia hyötyjä riippumatta heidän opiskelu-uupumusriskitasostansa kurssin alussa. Ne opiskelijat, jotka olivat korkeammassa riskissä uupua, kokivat vertaistuen merkityksen muita tärkeämmäksi lähes tilastollisesti merkitsevästi. Kvantitatiivinen analyysi paljasti, että opiskelijoiden opiskelu-uupumus väheni kurssin aikana. Eniten uupumus väheni niillä opiskelijoilla, jotka olivat korkeimmassa riskissä uupua kurssin alussa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden hyvinvointia voidaan tukea hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan verkkopohjaisen interventiokurssin avulla. Kurssi voi ehkäistä ja lievittää opiskelu-uupumusta moninaisten hyötyjen, kuten psykologisen joustavuuden lisääntymisen ja suunnitelmallisen opiskelun taitojen avulla. Erityisen tärkeä tulos on, että kurssi hyödyttää yhtä lailla eri uupumusasteisia opiskelijoita, jolloin kurssin voidaan uskoa olevan hyödyllistä monenlaisissa tilanteissa oleville opiskelijoille. Tutkimuksen tulokset korostavat vertaistuen merkitystä opiskelussa. Vastaavanlaisilla kursseilla vertaistukea olisi syytä tarjota entisestään, jolloin voidaan maksimoida kurssin hyödyt.

 

Ronja Ruuska

Exploring the effects of an acceptance and commitment therapy -based intervention course to university students’ well-being

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *