“Ehkä sen innoittamana just tosi avoimesti antaa tämmöistä positiivista palautetta” Luokanopettajien kokemuksia oppilaana saadusta palautteesta ja sen vaikutuksesta omaan opettajuuteen

Palautteella on merkitystä

Muistan hyvin omalta alakouluajaltani oman opettajani minulle antamaa palautetta. Erityisesti negatiivien palaute on jäänyt itselleni hyvin mieleen. Opettajien toiminnasta keskustellaan myös mediassa paljon. Puheenvuoron saavat yleisimmin ne, jotka ovat saaneet negatiivista palautetta kouluaikanaan, toki mukaan mahtuu myös kokemuksia positiivisesta palautteesta.

Aiemmat tutkimukset palautteesta osoittavat myös, että opettajien antama palaute keskittyy usein suoritukseen sekä persoonaan ja jää usein pinnalliseksi. Palautteen on todettu vaikuttavan oppilaan minäkuvaan ja sitä kautta suoriutumiseen sekä motivaatioon. Minäkuvan kehittymisen tukeminen kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelaman perusteissa suomalaiseen kouluun. Koulun tehtäviin kuuluu myös oppilaiden arviointi, joka on määritelty Suomen perustuslaissa (L628/1998, 22 §). Laki määrää, että koulussa tulee arvioida oppilaita ja laki määrittää myös reunaehdot oppilaan arvioinnille. Opettajien tehtäviin, monen muun tehtävän lisäksi, kuuluu siten oppilaan minäkuvan kehittymisen tukeminen ja oppilaan arviointi. Jotta opettajat voivat antaa palautetta on aina ensin tehtävä arviointia.

Halusin tutkia, millaista palautetta luokanopettajat ovat oppilaana saaneet, ja onko saadulla palautteella ollut vaikutusta heidän omaan opettajuuteensa. Minua kiinnosti erityisesti se, millaisena kokemuksena annettu palaute on opettajien mieleen jättänyt ja miten he nyt reflektoivat tuota saatua palautetta.

Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Keräsin tutkimusaineistoni haastattelemalla kolmea luokanopettajaa. Haastattelut toteutin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Käytin aineiston analysointiin laadullista, narratiivista tutkimusotetta, jonka avulla pääsin pureutumaan opettajien kokemuksiin ja heidän tekemiin reflektointiin. Haastatteluissa luokanopettajat kertoivat muistoja useista palautteenantotilanteista ja niissä koetuista tunteista. Opettajien pohtiessa omaa opettajuuttaan ja saatua palautetta, korostui perusteltavissa olevan palautteen antaminen. Lisäksi opettajat kokivat palautteen merkitykselliseksi osaksi oppimista ja he olivat hyvin tiedostavia palautteen vaikutuksista omissa oppilaissaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kokemukset peruskoulussa saadusta palautteesta vaikuttivat haastateltujen opettajien työssä. Molemmat kokemukset sekä positiiviset että negatiiviset, olivat vaikuttaneet siihen, millaiseksi opettajan tapa antaa palautetta on muodostunut. Luokanopettajan koulutuksessa on viimeisen vuosikymmen aikana otettu huomioon aiempien kokemusten reflektoinnin vaikutus ammatillisen identiteetin kehittymiseen. On siis tärkeää käsitellä kokemuksia ja muistoja, jotka jollain tavalla ohjaavat toimintamallejamme. Palautteen ollessa merkittävä opettajan päivittäinen työkalu, joka parhaimmillaan toimii tukena oppilaan kehitykselle lisäten ymmärrystä oppilaasta itsestään oppijana, on tarpeellista ymmärtää palautteen moninaisuus ja sen vaikutukset.

 

Jonna Duffy

“Ehkä sen innoittamana just tosi avoimesti antaa tämmöistä positiivista palautetta”

Luokanopettajien kokemuksia oppilaana saadusta palautteesta ja sen vaikutuksesta omaan opettajuuteen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *