Luokanopettaja lasten mielenterveyden edistäjänä

Taustaa

Huoli lasten ja nuorten mielenterveydestä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Lasten mielenterveys näyttäytyy kouluarjessa monilla eri tavoilla. Luokanopettaja on erityisessä roolissa, voidessaan läheltä seurata lasten mielenterveyden kehitystä ja edistää sitä, esimerkiksi mielenterveystaitoja opettamalla. Luokanopettajan rooli mielenterveyden edistämisessä on kuitenkin tyypillisesti koettu ristiriitaisena sen laajuuden takia, sillä opettajat eivät ole vastuussa ongelmien diagnosoimisesta tai hoitamisesta. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin luokanopettajien käsityksiä lasten mielenterveydestä käsitteenä ja omaa rooliaan lasten mielenterveyden edistäjinä. Lisäksi tarkastelin opettajien kokemuksia mielenterveyspuheesta alakoulussa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielma toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla viittä luokanopettajaa puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka avulla haastatteluista nousi esiin kiinnostavia teemoja. Analyysin avulla haastatteluista löydettiin sekä yhteneviä kuvauksia teemoista että eroavaisuuksia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkielman tulokset osoittivat, että lasten mielenterveyttä määritellään enemmän ongelmien ja häiriöiden näkökulmasta kuin sen positiivisten näkökulmien kautta. Tämä tulos yhtenee aiempien tutkimusten kanssa. Luokanopettajat kuvasivat lasten mielenterveyden näkyvän kaikessa toiminnassa koulussa ja luokanopettajan koettiin olevan tärkeässä roolissa mielenterveyden edistämisessä. Luokanopettaja nähtiin kuuntelevana aikuisena, jonka tehtävä on ennaltaehkäistä haasteita esimerkiksi tunnetaitoja opettamalla ja toisaalta ohjata lapsi tuen pariin, huolen herätessä. Mielenterveyskäsitteiden käyttöä jäsennettiin ikätasoisuuden sekä todenmukaisen puheen kautta. Mielenterveyspuhetta pidettiin tärkeänä keinona lisätä erilaisuuden hyväksymistä sekä vähentää mielenterveyteen liitettyä stigmaa. Koen, että luokanopettajan roolia lasten mielenterveyden edistämisessä tulee tutkia lisää, sillä lasten mielenterveys on heikentynyt ja avunsaanti myös monella osa-alueella hankaloitunut.

Salla Tyynilä

Lasten mielenterveyden edistäminen alakoulussa – Luokanopettajien käsityksiä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *