Lek är inte bara ett tidsfördriv

I dagens samhälle står pedagogik och undervisning inför ständig förändring och utveckling. Med nya insikter och forskningsrön om hur barn lär och utvecklas, måste lärarna anpassa undervisningen för att möta de växande behoven och förväntningarna. En central aspekt av detta är valet av meningsfulla arbetssätt som stöder eleverna i deras lärande. I den rådande läroplanen är lek ett av de arbetssätt som lärarna ska använda för att förstärka och lära eleverna varierande färdigheter. Tidigare forskning har visat att lek inte endast är ett tidsfördriv som ger deltagarna glädje utan även en grundsten för utvecklande av barns socio-emotionella färdigheter, kognitiva färdigheter och kreativitet.

Syftet med studien var att undersöka hur och i vilka syften lärare använder lek i undervisningen i grundskolans årskurser 1–6. Likaså kartlades de utmaningar lärare upplevde av att använda lek i undervisning. Avhandling har utförts som en kvalitativ intervjustudie. Materialet samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med tre privata personer som jobbar som svenskspråkiga grundskolelärare för årskurs 1–6 i Finland. Intervjuerna transkriberades och analyserades med en tematisk analys.

Lärarna menade att de använde lek i varierande ändamål. Lek användes i olika läroämnen för att lära ämneskunskap och nå mål från den rådande läroplanen. Lek upplevdes som en rolig, aktiverande och engagerande metod för att undervisa ämnesinnehåll. Likaså användes lek i syfte att stöda utvecklingen av socio-emotionella färdigheter samt främja bildande av sociala relationer och skapande av en god klassanda. Lek användes även som en metod för att aktivera och motivera eleverna till fortsatt arbete.

Lärarna upplevde också utmaningar i användning av lek i undervisning. Lärarna upplevde att arbetsbelastningen och tidsbegränsningar påverkade deras val att använda lek i undervisning. Lek kräver mera planering och förberedelse än traditionella undervisningsmetoder. Det finns inte färdigt lekmaterial som lärarna skulle kunna använda i sin undervisning och om det finns följer det inte nödvändigtvis läroplanen. Lärarna upplevde att andra arbetsuppgifter var av högre prioritet än att planera enastående lektioner. Brist på utrymme och otillräcklig möblering begränsade även möjligheten till lek i undervisning. Speciellt menade lärarna att trånga klassrum inte tillät mångsidiga arbetssätt. Lärarna poängterade även att stora elevgrupper försvårade ytterligare möjligheterna till att använda lek i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Lärarna menade även att varje elevgrupp är unik och tillför unika utmaningar i undervisningen. Det är svårt att planera lekar som beaktar de enskilda elevernas behov, personligheter och utmaningar.

Genom att fortsätta utforska och utveckla användningen av lek som ett pedagogiskt verktyg kan vi skapa en mer varierande, motiverande, engagerande och givande undervisning för våra elever. Lek är inte bara en källa till glädje, den är också en grundsten till livslångt lärande och deras personliga utveckling.

Vivi Dahlberg
Lekens många möjligheter – En analys av klasslärares upplevelser av lekens roll i grundskolan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *