Föräldrars och hobbyers inflytande på ungdomars framtidsplaner

Jag skrev min gradu avhandling om hur ungdomars fritidsintressen och föräldrars yrken påverkar ungdomarnas framtidstankar. Avhandlingen är skriven inom projektet INSPECT där Anna Slotte har huvudansvaret i Finland. Projektet utförs också i de andra nordiska länderna och har i sig ingenting att göra med det som jag har valt att analysera. Jag var intresserad av detta ämne eftersom det känns som viktiga faktorer som påverkar ungdomar när de kommer till vad de själva tror är möjligt gällande framtiden. Det är viktigt att lyfta fram och jobba emot vikten av härkomst, speciellt de som kommer från hem som har en lägre socioekonomisk status eftersom ungdomarna kan tro att de inte har samma möjligheter som ungdomar som lever i familjer med hög socioekonomisk status.
Forskningsmaterialet för avhandlingen var 10 stycken semistrukturerade intervjuer där 5 respondenter intervjuades under årskurs 7 och årskurs 8. Som forskningsmetod användes innehållsanalys och avhandlingen är en kvalitativ undersökning. Som forskare hade jag en mindre roll när jag fick ett färdig transkriberat material och således har jag inte gått igenom processen av att söka forskningslov eller skriva en dataskyddsblankett. Under analysen har jag färgkodat varje respondent och inom varje färg har det funnits 4 olika nyanser som har symboliserat ett visst specifikt tema. Det mest utmanade och det viktigaste beslutet jag måste ta var att preservera anonymiteten. För mig var det väsentligt att se till att ungdomarna inte kunde igenkännas. Dessutom valde jag att använda mycket citat i resultatdelen. Under skrivprocessen lärde jag mig mycket. Att skriva en avhandling känns som en stor sak att uppnå och en process som kräver uthållighet och målmedvetenhet.
Min avhandling är viktig för speciellt högstadie- och gymnasielärare, men också för utbildningsstyrelsen. Det är viktigt att veta vad som påverkar ungdomars utbildningsaspirationer för att kunna ge de stöd och hjälpmedel som behövs för att ge alla elever möjligheten att nå sin fulla potential. Min avhandling hade tre forskningsfrågor som besvarades. Det huvudsakliga resultatet är att föräldrars inflytande spelar en roll i ungdomars tankar om framtiden. De ungdomar som har akademiskt utbildade föräldrar funderade också i liknande banor. När det kommer till att ha sitt fritidsintressen som ett yrke hade ungdomarna varierande åsikter. Majoriteten av respondenterna såg inte detta som en möjlighet, medan någon annan hade höga ambitioner för att bli proffs inom sin gren. Det som resultaten också lyfte fram är att det sker mycket förändringar i ungdomars liv under högstadiet. Överlag hade tankarna om fortsatta studier, yrkesambitioner och hobbyer ändrats rätt så mycket under ett halvår. Det som var överraskande med resultatet var ungdomarnas tankar om pengar. Det var en viktig faktor och alla lyfte upp ekonomi som en väsentlig del av sin framtid. Det har utförts mycket forskning om ungdomars framtidstankar och det är fortfarande viktigt att genomföra studier inom detta eftersom ungdomars tankar kan variera mycket.

Greta Wirén

Föräldrars och hobbyers inflytande på ungdomars framtidsplaner

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *