Digitaalisten ihmistieteiden tutkimukselle rahoitusta

Kolme humanistisen tiedekunnan tutkijaa on saanut rahoituksen Suomen Akatemian Digitaaliset ihmistieteet 2015 -haussa.

Terttu Nevalainen ja Taru Nordlund saivat rahoituksen hankkeille konsortioon Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa. Mikko Tolonen on mukana konsortiossa Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910.

Miten kirjeistä välittyy sosiaalisia merkityksiä?

Yksityiset tekstit ovat ainutkertainen ikkuna menneiden aikojen arkiseen kielenkäyttöön. Terttu Nevalainen ja Taru Nordlund tarkastelevat suomen- ja englanninkielisen kirjeenvaihdon pohjalta miten oikeinkirjoitus ja muoto-opilliset valinnat sekä uusi sanasto välittävät sosiaalisia merkityksiä kuten vaikutusvaltaa tai epämuodollisuutta ja miten nämä merkitykset muuttuvat.

Koska nykyiset työkalut eivät helposti mahdollista tekstin yhdistämistä kielen ulkoiseen tietoon, rakennetaan sarja interaktiivisia työkaluja, joiden avulla tutkijat voivat tarkastella kielenkäytön sosiaalista luonnetta yhdistämällä toisiinsa tekstin, metatiedon ja visualisoinnin. Työssä ovat mukana Poika Isokoski Tampereen yliopistosta ja Eetu Mäkelä Aalto-yliopistosta.

Hankkeissa tutkitaan myös lähdetekstien luotettavuutta. Nykyiset kirje-editiot, jotka ovat käytännöllisin lähde mm. historiantutkimuksessa, usein modernisoivat oikeinkirjoitusta. Alkuperäinen muoto on mahdollista tarkistaa käsikirjoituksista; samalla voidaan kartoittaa, mitä piirteitä tyypillisesti muokataan, ja näin tehdä editiot luotettavammiksi kielitieteelliseen tutkimukseen.

Julkisen keskustelun analyysia tekstilouhinnan keinoin

Konsortio Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 perustuu neljän partnerin, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan, Turun yliopiston kulttuurihistorian ja informaatioteknologian ja Kansalliskirjaston Digitointikeskuksen yhteistyöhön.

Hanke tutkii ja arvioi uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun laajuutta, luonnetta ja ylirajaisia kytkentöjä vuosina 1640–1910. Hanke yhdistää kaksi toisiaan täydentävää lähestymistapaa, ja pohjautuu toisaalta kirjastojen metadatan, toisaalta digitoitujen suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstinlouhintaan.

Konsortio analysoi, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Uutena merkittävänä metodologisena innovaationa ihmistieteissä esitellään avointen, tutkimusongelman erityispiirteet huomioivien tieteellisten laskentakirjastojen käsite ja toimivuus digitaalisen historian keskeisenä tutkimusmenetelmänä.

Suomen Akatemian rahoituspäätökset

24 February Guest lecture by Bill Croft

Professor William Croft (University of New Mexico) will visit the Department of Modern Languages and give a guest lecture with the title:

“Modeling language change across the lifespan: individual trajectories in language change”.

Date: Tuesday, 24th February, 14-16
Venue: Metsätalo seminar room 12 (3rd floor)

Both teachers and students are warmly welcome to attend.

Abstract

It has long been observed that the grammar of a speech community is more regular than the grammar of individuals (e.g. Weinreich, Labov and Herzog 1968:188). The same appears to be true of language change. While the community change follows an S-curve (ibid. 113), individuals are more variable in their trajectories of use across the lifespan.

Empirical studies including trend and panel studies have described variation in change across the lifespan, but represent quite small samples. We use a mathematical model of a usage-based evolutionary framework for language change that is compatible with sociohistorical linguistics to examine individual variation during a community change.

After introducing the model and the requirements for producing S-curves in community change (Blythe and Croft 2012), we describe results related to three phenomena involving language change across the lifespan. The first phenomenon is the apparent time construct: under certain qualifications, differences in language behavior across ages reflects different stages of a language change in progress. Although age-based differences are sometimes due to age-grading, and are influenced by changes in social identity over the lifespan, the primary determinant of the apparent time construct is hypothesized to be a decline in flexibility towards language change over one’s lifetime. This explanation is borne out in our model.

The second phenomenon is the adolescent peak: the apparent time construct appears to go in reverse for children, who are less progressive towards an incoming change that adolescents. The adolescent peak has been explained in terms of differences in social networks: children interact more with caregivers a generation older until later childhood and adolescence. The model of this explanation gives the peak most reliably, but the peak may also occur with other network structures in our model.

The third phenomenon is the observation of roughly two patterns of language change across the lifespan: one in which most individuals change gradually, following the mean of community change, and one in which most individuals have more categorical behavior, and change rapidly if they change at all (Sankoff and Blondeau 2007:580-81; Nevalainen et al. 2011). Our modeling of these two patterns suggests that they represent different balances between the differential weighting of competing variants on the one hand, and degree of accommodation to other speakers on the other.

Puoli miljoonaa kielen reaaliaikaisen muutoksen tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt yli 500 000 euron rahoituksen professori Terttu Nevalaisen hankkeeseen, jossa tutkitaan reaaliaikaisuuden aiheuttamia haasteita kielen muutoksen tutkimuksessa.

– Yksi kielentutkimuksen suurimmista haasteista on ymmärtää, miksi ja miten kieli muuttuu, Nevalainen toteaa.

Kuva: Eeva Anundi

Kuva: Eeva Anundi

Tutkimuksia reaaliajassa tapahtuvasta muutoksesta ei ole aiemmin kattavasti koottu yhteen. Yksi hankkeen tavoitteista onkin laatia alan empiirisistä tutkimustuloksista kattava tietokanta (Language Change Database). Tämä tietokanta edistää tutkimusta aina tilastollisesta mallinnuksesta sosiolingvistiikkaan. Sen avulla voidaan myös toistaa vanhoja tutkimuksia uusilla aineistoilla.

Projektin jäsenet tekevät myös uutta korpuslingvististä eli laajoihin tekstiaineistoihin perustuvaa kielentutkimusta, joka keskittyy kahteen suhteellisen vähän tutkittuun aiheeseen: englannin sanasemanttiseen ja sanojen johtamisessa tapahtuvaan muutokseen.

Sosiolingvistiset hypoteesit ovat tutkimuksen keskiössä. Tarkastelun kohteena ovat mm. erilaisten yhteisötyyppien vaikutus kielen muutokseen, muutoksen nopeus, kielenkäytön rekisterit sekä metodiset kysymykset.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä johtavien sosiolingvistien ja tietojenkäsittelytieteilijöiden kanssa.

Tietokanta kielenmuutoksista tuo merkittävän lisän Nevalaisen johtaman Varieng-tutkijayhteisön tarjoamaan avoimeen tutkimusympäristöön.

Suomen Akatemia myönsi noin 21 miljoonaa euroa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeisiin. Toimikunnalle osoitettiin 375 hakemusta, joista rahoitettiin 34 hanketta. Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta rahoitusta sai yhteensä kuusi hanketta. Nevalaisen hanke Reaaliajan haasteet kielen muutoksen tutkimuksessa on käynnissä 1.9.2014–31.8.2018. Lisätietoa