Kiinnostuksen yhteys luokanopettajaopiskelijoiden opiskelumotivaatioon

Tutkimuksen tausta

Opettajakoulutus on tavoiteltu linja, johon on ajoittaisista hakijamäärien notkahduksista huolimatta riittänyt vuodesta toiseen hakijoita. Kuitenkin vain pieni osa valikoituu opiskelijoiksi, moni yrittää jopa vuosia hakea opiskelijaksi. Vaikka alalle hakeutuvuen voitaisiin siis lähtökohtaisesti ajatella olevan opinnoista erittäin motivoituneita, olen omien havaintojeni perusteella voinut huomata, että luokanopettajaopiskelijoiden kiinnostuksessa ja opiskelumotivaatiossa esiintyy opintojen aikana eroja. Yhden istuessa tunnollisesti luennoilla ja tiedonjanoisena opiskellen tenttikirjoja, ei toista näy kuin pakollisilla tapaamisilla ja tehtävien tekemisen ainoa tarkoitus vaikuttaa olevan kurssin hyväksytysti suorittaminen. Nämä havainnot innoittivat minut tutkimaan opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta omia opintojaan kohtaan sekä selvittämään syitä opiskelijoiden motivaatioeroille.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus on toteutettu määrällisenä tutkimuksena mahdollisimman laajan aineiston keräämiseksi. Tutkimusaineisto (N=234) on kerätty kyselytutkimuksena Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajaopiskelijoilta.  Kyselylomakkeella mitattiin opettajaopiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta. Lisäksi opiskelijoilta kerättiin taustatietoja, joiden avulla haluttiin selvittää muun muassa iän tai opetusharjoitteluiden vaikutusta opiskelumotivaatioon. Aineistosta 124 vastausta on luokanopettajilta ja loput verrokkiryhmältä, muilta kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajaopiskelijoilta. Aineistoa analysoitiin SPSS-ohjelman avulla, ja käytettyihin analyysinmenetelmiin lukeutui muun muassa eksploratiivinen faktorianalyysi, jonka avulla tarkasteltiin tätä tutkimusta varten suomennettujen mittarien rakennetta ja toimivuutta, korrelaatioanalyysi, jonka avulla tutkittiin taustamuuttujien ja kiinnostuksen yhteyttä motivaatioon sekä regressioanalyysi, jolla todennettujen yhteyksiä voitiin edelleen tarkastella hieman tarkemmin.

Tutkimuksen tulokset

Taustamuuttujista työkokemuksen määrä, ikä ja suunnitelmat työskennellä opettajana tulevaisuudessa saivat tilastollista tukea, avaan näitä seuraavaksi hieman enemmän. Työkokemuksen määrän ja opiskelumotivaation välillä havaitun yhteyden osalta voidaan todeta, että mitä enemmän työkokemusta luokanopettajaopiskelijoilla määrällisesti on, sitä vähemmän he kokevat motivaation puutetta opinnoissaan. Toisena tuloksen voitiin todeta, että mikäli luokanopettajaopiskelija aikoo suunnata työskentelemään luokanopettajana opintojensa jälkeen, on tällä tämän tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus oppimisessa koettavaan iloon ja sisäiseen motivaatioon. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voidaan tulkita, että mitä vanhempi opiskelija on, sitä enemmän hän kokee oppimisen iloa ja sisäisen motivaatio ajaa hänen oppimistaan. Iän osalta voitiin lisäksi havaita, että mitä enemmän ikää on, sitä vähemmän
kokee motivaation puutetta eli amotivaatiota. Vaikka tässä tutkimuksessa todennettiin tämänkaltaisia yhteyksiä, syitä niille ei voida tietää, ilman erillistä tutkimuksta. Tutkittuja taustamuuttujia oli useita ja esimerkiksi opetusharjoitteluilla ei  voitu tässä tutkimuksessa todeta olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä luokanopettajaopiskelijoiden opiskelumotivaatioon.

Tutkimuksen kenties merkittävimpänä tuloksena, taustamuuttujia tilastollisesti merkitsevämpänä tuloksena voitiin tällä otannalla todentaa aiemmissa, kansainvälisissä tutkimuksissa löydetty henkilökohtaisen kiinnostuksen ja opiskelumotivaation välinen yhteys. Tällä voitiin osoittaa se, että kiinnostus omaa opintosuuntaa ja omia opintoja kohtaan on yhteydessä luokanopettajaopiskelijoiden opiskelumotivaatioon kaikkia taustamuuttujia voimakkaammin. Tutkimustulosten valossa opettajaopiskelijoiden opiskelumotivaatiota voidaan siis itseasiassa tukea huomioimalla myös opiskelijoiden kiinnostukseen vaikuttavat seikat opettajaopintoihin liittyvien kurssien ja opetuksen suunnittelussa.

 

Nina Pauloaho

Kiinnostuksen yhteys opiskelumotivaatioon – Tarkastelussa luokanopettajaopiskelijoiden opiskelumotivaatio

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *