Millaista mediakasvatusta lapsille suunnatuissa uutisvideoissa tuotetaan?

Tutkimuksen tausta

Uutisilla on suuri merkitys, sille miten maailman hahmotamme. Myös lapset ovat kiinnostuneita uutisista ja maailman tapahtumista, mutta kokevat usein, ettei uutisia ole suunnattu heille. Lisäksi jo alakouluikäiset lapset käyttävät runsaasti internettiä ja sosiaalista mediaa, mutta heidän medialukutaitonsa ovat puutteellisia. Lapset voiva myös internettiä ja sosiaalista mediaa käyttäessään altistua useille erilaisille riskeille. Kuitenkin sosiaalisen median kasvattaessa enenevissä määrin merkitystään myös lasten elämässä on tärkeää, että myös heille on suunnattu luotettavaa tietoa niissä kanavissa, joita he käyttävät. Yleisradion tuottama uutispalvelu Yle Mix pyrkiikin vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla lapsille ikätasoisesti tuotettua laadukasta uutisjournalismia ajankohtaisista asioista ja lasten maailman aiheista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessani tarkastelin kolmea Yle Mixin uutisvideota, joiden aiheet liittyivät mediakasvatukseen. Analyysiin valitsemani uutisvideot olivat vapaasti internetissä saatavilla. Tarkastelin uutisvideoita multisemioottisina teksteinä, joissa teksti, kuva ja ääni muodostavat uutisvideon kokonaismerkityksen. Analysoin tutkimuksessa Yle Mixiä uutisgenrenä sekä sitä, millaisia mediakasvatuksen diskursseja uutisvideoilla tuotettiin. Toteutin tutkimukseni diskurssianalyysiä käyttäen.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tarkastelemani Yle Mixin uutisvideot poikkesivat tyyliltään ja rakenteeltaan perinteisistä televisiouutista, mutta niissä esiintyi myös useita televisiouutisten genrelle tyypillisiä piireteitä. Uutisvideoilla tuotettiin erilaisia mediakasvatuksen diskursseja, joista keskeisimmiksi muodostuivat lasten mediankäyttöön liittyvien riskien diskurssi, mediataitojen opetuksen diskurssi sekä lasten mediankäyttöä normalisoiva diskurssi. Lasten mediakasvatusta tuotettiin uutisvideoilla riskien kautta, mutta tätä diskurssia myös haastettiin. Diskurssit rakentuivat uutisvideoilla hierarkkisesti siten, että riskidiskurssit ja opetukselliset diskurssit muodostuivat vallitseviksi, kun taas lasten median käyttöä ja toimijuutta korostavat diskurssit näyttäytyivät näille alisteisina.

Jatkokehittäminen

Tutkittaessa Yle Mixin tuottamaa mediakasvatusta jatkossa, olisi tärkeää analysoida myös muita aiheeseen liittyviä Yle Mixin uutismateriaaleja. Lisäksi uutissisältöjen ja niiden välittämien diskurssien tarkastelun lisäksi tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, millaisina kouluikäiset lapset Yle Mixin uutisvideot kokevat, sillä juuri heille Yle Mixiä tuotetaan. Tämä olisi oleellista myös lasten toimijuuden sekä heille suunnattujen uutissisältöjen kehittämisen kannalta, sillä lapsille suunnatut uutiset ovat tärkeitä lasten yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta. Jatkossa olisi myös tärkeää tutkia Yle Mixin lapsille suunnattujen uutisten representaatioita sekä sitä, millaista maailmankuvaa nämä uutisvideot ylipäätänsä välittävät. Tämä on erityisen perusteltua muun muassa siksi, että Ylen toimintaa rahoitetaan verovaroin.

Kaisa Kartano

Kriittinen medialukutaito ja mediakasvatus lapsille suunnatuissa uutisvideoissa – Diskurssianalyysi Yle Mixin uutisista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *