Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

Aiheen valinta ja tausta

Työhön kohdistuvat kehityskulut muokkaavat osaamisen painopisteitä, edellyttävät itseohjautuvuutta sekä vaativat työntekijöitä mukautumaan muuttuviin toimintaympäristöihin. Muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan kykyä ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan sekä omaksua uusia rooleja eli ammatillisen toimijuuden merkitys korostuu. Samoin organisaatioita haastetaan toimimaan entistä ketterämmin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Kuitenkin niin sanotun perinteisen esihenkilövetoisen organisoitumisen voi katsoa olevan varsin kankea palvelemaan nopeatempoisia muutoksia. Ammatillisen toimijuuden sekä joustavien organisaatiorakenteiden vaateet esittävätkin tarpeen löytää entistä joustavampia tapoja organisoitua ja tehdä töitä, jolloin pääsemme tarkastelemaan yhteisöohjautuvia työyhteisöjä.

Pro gradu -tutkielmani tutkimustehtävänä oli kuvata ammatillista toimijuutta yhteisöohjautuvassa työssä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensinnäkin, millaisena haastateltavat kuvaavat ammatillista toimijuuttaan. Toiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisia ammatillista toimijuutta mahdollistavia teemoja yhteisöohjautuvasti työskentelevien haastateltavien työstä nousee esille. Tutkimuksen teoreettinen tausta esittää katsauksen itseohjautuvuuteen, itseorganisoitumiseen  ja yhteisöohjautuvuuteen sekä ammatilliseen toimijuuteen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimusta määritti keskeisesti yhteisöohjautuva työskentely, ja siten aineistonhankinnan osalta haastateltaviksi valikoitui kahdeksan yhteisöohjautuvasti työskentelevän työyhteisön työntekijää. Työyhteisö toimi yhteisöohjautuvasti laajemman hierarkkisen organisaation sisällä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, missä valmiiksi muotoillut teemat ohjasivat haastattelun kulkua, mutta aiheista keskusteltiin joustavasti. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina, missä aineistoa jäsennettiin teemoittelun kautta.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta kuvattiin ammatillista toimijuutta ohjaavien tekijöiden, osallistumisen ja osallistamisen sekä työn ja osaamisen kehittämisen teemojen kautta. Ammatillista toimijuutta ohjasivat alan luonteelle ominaiset piirteet sekä yhteisöohjautuvan työskentelyn mahdollistamat päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuudet. Työntekijöillä oli laajoja mahdollisuuksia osallistua työyhteisön toimintaan ja vaikuttamiseen kannustettiin. Lisäksi työn ja osaamisen kehittäminen näyttäytyivät omien ja yhteisten työtapojen reflektointina sekä omaan osaamiseen liittyvinä pohdintoina.

Ammatillista toimijuutta mahdollistaviksi teemoiksi yhteisöohjautuvassa työssä nousivat esille kehittämismentaliteetti, valtarakenteet toiminnan mahdollistajina sekä työyhteisön dialogisuus. Haastatteluista kävi ilmi, kuinka kehittämismentaliteetin kautta kuvattiin työyhteisön laajuista tapaa jäsentää työtä. Ammatillista toimijuutta tukivat valtarakenteiden osalta erityisesti oman työn johtamisen mahdollisuudet sekä esihenkilötyö. Työyhteisön dialogisuuden kautta esiintyi työyhteisön keskusteleva luonne sekä monipuoliset mahdollisuudet ottaa kantaa.

Tutkimus osoitti, kuinka haastateltavilla oli yhteisöohjautuneesti organisoituneena hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä sekä osallistua päätöksentekoon. Näiden osalta oli kuitenkin merkille pantavaa, kuinka vaikuttamiseen ja päätöksentekoon osallistumisessa sekä kehittämiseen ja kehittymiseen liittyviin toimiin hakeutumisessa keskeisessä osassa oli työntekijän oma aktiivisuus. Tämän tutkimuksen myötä jopa jokseenkin hajanaista itse- ja yhteisöohjautuvuuteen liittyvää keskustelua ja työn luonnetta kirkastettiin tarkastelemalla ensinnäkin yhteisöohjautuvaa yhteisöä laajemman hierarkkisen organisaation sisällä sekä tarkastelemalla tätä ammatillisen toimijuuden näkökulmasta.

 

Nelli Purontaus

Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *