Luokanopettajien arviot omasta kielitaidostaan ja suhtautuminen englannin kieleen

Ihmisten liikkuvuuden ja kansainvälistymisen myötä kielitaidosta on tullut yksi tärkeimmistä taidoista elämän eri osa-alueilla. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin viime aikoina ollut pinnalla huoli suomalaisten kielten osaamisen yksipuolistumisesta, jonka yhtenä syynä voidaan pitää englannin kielen kasvavaa asemaa Suomessa. Englanti on nykyään ylivoimaisesti suosituin vieras kieli suomalaisten peruskoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa sekä puhutuin ja osatuin vieras kieli suomalaisten aikuisten keskuudessa. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Englannin kielen aseman vahvistumisen ja kieltenopetuksen varhentamisen takia on tärkeää tehdä katsaus luokanopettajien käsityksiin omasta kielten osaamisestaan ja siihen, miten he suhtautuvat englannin kieleen. Tutkimuksen tehtävänä oli kuvailla, analysoida ja tulkita luokanopettajien käsityksiä heidän kielten osaamisestaan ja englannin kielestä. Lisäksi tuloksia vertailtiin aiempaan tutkimukseen sekä virkaiältään nuorten opettajien ja kokeneiden vastauksia vertailtiin keskenään.

MENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake, johon vastasi yhteensä 32 luokanopettajaa. Kyselylomake koottiin valmiista mittareista, joita sovellettiin. Tutkimuksessa luokanopettajat itse arvioivat oman kielten osaamisensa tason ja vastasivat erilaisiin väittämiin liittyen englannin kieleen. Aineiston analysoinnissa käytettiin luokittelua. 

TULOKSET

Tutkimuksen perusteella luokanopettajat kertoivat osaavansa useita vieraita kieliä. Lähes kaikki kertoivat osaavansa vähintään kolmea vierasta kieltä. Luokanopettajien osatuin vieras kieli oli englanti ja valtaosa arvioi osaavansa sitä joko hyvin tai erinomaisesti. Virkaiältään nuoret opettajat arvioivat englannin ja espanjan osaamisensa korkeammalle tasolle kuin kokeneemmat opettajat, kun taas kokeneet opettajat arvioivat ruotsin ja saksan osaamisensa korkeammalle tasolle kuin nuoret opettajat. Vastausten perusteella luokanopettajat suhtautuivat pääosin myönteisesti englannin kieleen, ja sitä pidettiin yleisesti ottaen tärkeänä taitona kaikenikäisille. Virkaiältään nuorten opettajien ja kokeneiden opettajien suhtautumisessa oli havaittavissa hieman eroja, sillä tulosten perusteella kokeneemmat luokanopettajat suhtautuivat englannin kieleen kielteisemmin kuin nuoremmat opettajat.  

Tutkimuksesta voisi olla hyötyä esimerkiksi opettajankoulutukselle ja kieltenopetuksen täydennyskoulutukselle sen suhteen, miten luokanopettajien kielten opiskelua voisi rohkaista ja tukea. Tällä hetkellä luokanopettajien tutkintoon kuuluu vain yksi pakollinen vieraan kielen kurssi. ja tämän perusteella luokanopettajat ovat siis muodollisesti kelpoisia opettamaan vieraita kieliä alakoulussa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajat ovat sitoutuneita varhennettuun kieltenopetukseen, sillä heidän odotukset omasta kielten osaamisestaan oli korkealla tasolla ja he pitivät vieraiden kielten osaamista tärkeänä taitona. 

Meeri Nokelainen 

Luokanopettajien käsitykset omasta kielten osaamisestaan ja englannin kielestä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *