Ilmastonmuutos peruskoulun oppikirjoissa

Tavoitteet
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli kuvata, millaista tietoa peruskoulun 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjat ja opettajan oppaat sisältävät ilmastonmuutoksesta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia keinoja kirjoista löytyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen. Ilmastonmuutos on noussut viimeisten vuosikymmenien aikana suuren keskustelun ja mielenkiinnon kohteeksi. Se on suuri ympäristöongelma, joka vaatii kiireellisiä toimia. Ilmastokasvatus on ilmastonmuutoksesta opettamista ja oppimista. Sen tavoitteena on ohjata oppilaita kestävämpään elämäntapaan ja etsiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ilmastokasvatuksen toteuttaminen kouluissa on hyvin rajallista. Kouluihin tarvitaan opettajille laadukkaita ja monipuolisia materiaaleja ilmastonmuutoksen käsittelyyn. Oppikirjat ovat keskeisessä roolissa kouluissa ja ne ovat runko, jonka varaan oppiminen usein rakentuu. Tutkielmassani tarkastelin ympäristöopin oppikirjojen ja opettajan oppaiden sisältämää tietoa ilmastonmuutoksesta.

Menetelmät
Tutkielmani aineistoksi muodostui peruskoulun 5. ja 6. luokalla käytössä olevat ympäristöopin oppikirjat ja opettajan oppaat. Sain tutkielmaani varten kustantajilta kirjat käyttöön e-kirjojen muodossa tai painettuina kirjoina. Aineistoni muodostui 6 oppikirjasta ja 6 opettajan oppaasta. Aineiston analyysin suoritin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset
Tutkielmani tulokset osoittavat, että 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjat ja opettajan oppaat eroavat toisistaan selvästi tiedon määrän suhteen. Osa kirjoista käsittelee ilmastonmuutosta huomattavasti enemmän ja laajemmin kuin toiset. Tuloksista käy ilmi, että oppikirjat ja opettajan oppaat käsittelevät ilmastonmuutosta sen syiden ja seurauksien kautta. Kirjat nimesivät suurimmiksi syiksi ihmisen ja teollisuuden. Seurauksia olivat esimerkiksi jäiden sulaminen ja merenpinnan nousu.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoiksi kirjat esittivät uusiutuvien energialähteiden käytön sekä energian säästämisen yleisesti. Ilmastonmuutokseen liittyvä hillintä ja hillitsemistoimet näkyivät oppikirjoissa ja opettajan oppaissa erityisesti tehtävissä, joissa korostettiin oppilaiden omaa aktiivista toimintaa tuottamalla esimerkiksi videoita tai kampanjoita. Tulokset osoittavat, että ilmastonmuutokseen liittyvät sopeutumisen keinot ovat puutteellisia oppikirjoissa ja opettajan oppaissa. Kirjat eivät käsitelleet juuri lainkaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyviä keinoja.

Emma Karjalainen
Ilmastonmuutos peruskoulun 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjoissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *