Positiivisen käyttäytymisen tuki koulukodeissa

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota tietoa koulukotien opettajien hyödyntämistä lähestymistavoista positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi, sekä analysoida näiden tapojen yhtenevyyttä Positive Behavioral Interventions and Supports-viitekehyksen (PBIS) kanssa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että PBIS:n käytöllä samankaltaisten ryhmien kanssa on ollut myönteisiä vaikutuksia. Tutkimuskysymys oli seuraava: Millä tavoin koulukotien opettajat kuvailevat lähestymistapaansa positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi oppilaidensa keskuudessa, ja ovatko nämä kuvaukset linjassa PBIS-viitekehyksen kanssa?

Menetelmä

Kahdeksan opettajaa viidestä valtion koulukodista osallistui haastatteluun. Aineisto kerättiin puolistrukturoituina haastatteluina, jotka toteutettiin Teamsin välityksellä 05/2021-10/2021. Analyysimetodina käytettiin temaattista analyysiä.

Tulokset

Tuloksissa esitellään kolme pääteemaa alateemoineen. Ensimmäistä teemaa luonnehtii ensisijaisesti PBIS:n mukaisten ryhmätasoisten menetelmien käyttö. Toista teemaa luonnehtii lukuisten ryhmä- ja yksilötasoisten behaviorististen periaatteiden mukaisten positiiviseen vahvistamiseen perustuvien menetelmien hyödyntäminen, mutta etäisyyden ottaminen standardoituihin menetelmiin. Kolmatta teemaa luonnehtii opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta painottava lähestymistapa positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi, sekä filosofiset erimielisyydet suhteessa PBIS:n behavioristisiin periaatteisin. Tutkimusperustaisia menetelmiä positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi yksilötasolla ei noussut esiin yhdessäkään pääteemassa. Pääteemat jakoivat käsityksen siitä, että turvallinen ja luottamuksellinen opettaja-oppilas-suhde sekä vahvuusperustainen lähestymistapa ovat heidän työnsä kulmakiviä. Yleinen tahtotila positiivisen lähestymistavan toteuttamiselle oli havaittavissa, mutta yhteistä näkemystä ei ollut siitä, kuinka tämä tulisi käytännössä toteuttaa. Erityisesti näkemykset PBIS:n behaviorististen kulmakivien suhteen olivat jakautuneet. Tulevan osalta suositellaan tutkimusta PBIS:n soveltuvuudesta koulukoteihin interventiotutkimuksen keinoin. Myös koulukotioppilaiden näkökulma koulukodeissa käytetyistä käyttäytymisen tuen menetelmistä on syytä nostaa jatkotutkimuksen kohteeksi. Käytännön suositukset menetelmän jalkauttamiseksi esitellään johtopäätöksissä.

Maija Jokinen

Positiivisen käyttäytymisen tuki koulukodeissa: Opettajan näkökulma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *