Inklusiiviset opetusjärjestelyt vievät aikaa lahjakkaiden oppilaiden opetukselta

TAUSTAA

Inklusiivinen opetus on ollut viime aikoina pinnalla ja herättänyt keskustelua ympäri maailmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella inklusiivisen opetuksen toteuttamista ja sen vaikutuksia matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden oppimiseen. Suomen perustuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kykyjensä ja erityistarpeidensa mukaisesti. Inklusiivisessa opetuksessa keskitytään usein erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin, jolloin lahjakkaiden oppilaiden tarpeet jäävät helposti huomioimatta. Inkluusiolla tarkoitetaan oppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin, kaikista merkittävistä haasteista riippumatta. Tällä pyritään vahvistamaan oppilaiden tasa-arvoa sekä edistämään jokaisen oppilaan ryhmään kuulumisen tunnetta. Näillä katsotaan olevan yhteys positiivisen minäkuvan kehittymiseen.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä inklusiivisesta opetuksesta sekä auttaa kehittämään matemaattista lahjakkuutta tukevaa opetusta. Uskon tutkimukseni tulosten hyödyttävän niin opettajia, kuin oppilaita sekä heidän vanhempiaan.
Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin, haastattelemalla kuutta luokanopettajaa puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Aineiston analyysimenetelmänä käytin fenomenografista analyysiä, sillä tarkoituksena oli tutkia opettajien näkemyksiä ja niissä ilmeneviä eroja aihetta kohtaan.

TULOKSET JA POHDINTAA

Tutkimustulokset osoittavat, että inklusiivinen opetus on monimutkainen prosessi, joka vaatii huomattavia resursseja ja aikaa. Matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tarpeiden huomioiminen inklusiivisessa opetuksessa on tärkeää, mutta haastavaa. Pienryhmäopetus ja erityisopettajan käyttö nähdään ratkaisuina tähän haasteeseen. Tutkimusta inkluusion hyödyistä ja haitoista tulee kehittää myös jatkossa, jotta jokaisen oppilaan yksilöllinen oppiminen on taattua ja tehokasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien asenteet inkluusiota kohtaan vaihtelevat. Tuloksista on havaittavissa, että inklusiivinen opetus voi olla hyvin kuormittavaa opettajille, erityisesti jos heillä ei ole tarpeeksi resursseja sen toteuttamiseen. Sopivien materiaalien ja opetusmenetelmien löytäminen vastaamaan jokaisen oppilaan yksilöllisiä tarpeita tuottaa myös lisähaastetta. Tutkimustulosteni mukaan inklusiivisen opetuksen taustalla oleva ideologia tasa-arvon edistämiseksi nähdään tärkeänä, mutta näillä olemassa olevilla resursseilla lähes mahdottomaksi tehtäväksi.

 

Kaisu Kossila

Miten inklusiivinen matematiikanopetus toteutuu lahjakkaiden oppilaiden eduksi?
-Opettajien näkemyksiä inkluusioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *