Lärares attityder gentemot inklusion

Bakgrund

Begreppet inklusion i sig är inte nytt. Såväl den aktuella läroplanen som vår lagstiftning förespråkar inklusiva förfaringssätt i undervisningen samt i den övriga verksamheten på skolorna. Antalet specialklasser har minskat och andelen elever men behov av särskilt stöd har ökat vilket innebär att majoriteten av undervisande lärare vid något skede av sin karriär kommer att arbeta med inklusiva elevgrupper. Att undervisa inklusiva klasser samt att ta i beaktande varje enskild elevs behov kan tänkas upplevas som arbetsdrygt och även som en överväldigande uppgift för de undervisande lärarna utan studier i specialpedagogik. Har själv varit med om att utveckla inklusiv verksamhet för grundskolans högre klasser vid en skola, och känner att de enskilda lärarnas tankar och åsikter behöver höras för att verksamheten ska utvecklas på ett sätt som gynnar de enskilda eleverna. Därtill behövs kännedom om lärares attityder samt eventuella fördomar gentemot inklusion för att kunna svara på lärarnas behov av fortbildning och kollegialt stöd.

Genomförandet

För insamling av data användes ett färdigt utarbetat mätinstrument, Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education (TAIS). Mätinstrumentet innefattar frågor och påståenden vilka besvarades i form av en likertskala. Sammanlagt besvarades enkäten av 31 lärare och insamlad data analyserades statistiskt. Mätinstrumentets påståenden har indelats i tematiska kategorier (Värderingar, Upplevd arbetsbörda, Förväntade utfall samt Barnens rättigheter) vilka sedan använts som variabler för analysen.

Slutsatser

I linje med tidigare forskningsresultat påvisade även resultatet av denna studie att lärare upplever inklusion som arbetsdrygt och belastande. Det framkom skillnader i viljan att inkludera elever beroende på elevens funktionsnedsättning. Viljan att inkludera särbegåvade elever eller elever med nedsatt syn var betydligt högre än viljan att inkludera elever med beteendestörningar eller flera överlappande utmaningar. Respondenterna uttryckte starkt att de anser att elever med behov av särskilt stöd ska ta del av undervisning i specialklass eller specialskola samt få undervisning av speciallärare. Resultatet påvisade att trots de fördomar som framkommer samt en negativ attityd gentemot inklusion ser lärare att inklusion i sig bidrar till såväl förståelse som acceptans för olikhet vilket ligger i linje med den lagstiftning och övriga styrdokument som ligger som grund för vårt utbildningsväsen.

Lia Sirelius

Lärares attityder gentemot inklusion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *