Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus alle kolmevuotiaiden ryhmässä

Tutkimuksen taustaa

Varhaiskasvatuksen pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan johtajuuden tekoja ja prosesseja, joiden tavoitteena on laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen, sekä hyvinvoivat ja oppivat lapset. Varhaiskasvatustyötä ohjaa velvoittava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 (Vasu), ja yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksistä on Vasun periaatteiden toteutuminen pedagogisen johtajuuden myötä. Varhaiskasvatuksen opettaja toteuttaa pedagogista johtajuuttaan lapsiryhmässä, tiimissä ja varhaiskasvatusyksikön tasolla, ja pedagoginen johtajuus on läsnä varhaiskasvatuksen opettajan päivittäisessä työssä.

Alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatus ja sen merkitys on julkisessa keskustelussa paljon tunteita herättävä aihe, ja sitä värittää vahva vastakkainasettelu. Myös korkeasti koulutetun varhaiskasvatuksen opettajan merkityksestä alle kolmevuotiaille lapsille käydään samankaltaista keskustelua. Kuitenkin lapsen kehitys on alle kolmevuotiaana nopeaa, ja varhaiskasvatus sisältää paljon mahdollisuuksia tukea lapsen oppimista ja kehitystä. Varhaiskasvatuksen opettajalla on koulutus ja osaaminen tarjota näitä mahdollisuuksia ja toisaalta tukea sitä tarvitsevia lapsia. Alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksesta on totuttu puhumaan varsin hoivakeskeisesti, ja siitä syystä varhaiskasvatuksen opettajan voi olla haastavaa ottaa tiimin ja lapsiryhmän pedagogisen johtajan rooli alle kolmevuotiaiden ryhmässä.

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä pedagogisesta johtajuudesta ja sen merkityksestä tiimissä ja lapsiryhmässä. Tutkimuksessa tarkastelin, miten varhaiskasvatuksen opettajat kuvailevat tiimin ja lapsiryhmän pedagogista johtajuutta ja mitä merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiselle johtajuudelle asetettiin alle kolmevuotiaiden ryhmässä. Tutkimukseen osallistui viisi alle kolmevuotiaiden ryhmässä työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa, ja aineisto kerättiin fokusryhmäkeskustelulla ja parihaastatteluilla. Aineiston analysoin yhdistäen kriittistä ja analyyttista diskurssianalyysiä, joiden tavoitteena on tarjota kokonaiskuva ilmiöstä, ja antaa tilaa opettajien omalle äänelle, sekä tuoda esille opettajien itse esille ottamia merkityksiä ja haasteita, joita he pedagogisessa johtajuudessaan kohtaavat.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajalla on tärkeä rooli laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa, sekä alle kolmevuotiaiden lasten osallisuuden toteutumisessa. Turvallisuuden tunne, lämmin ja sensitiivinen ilmapiiri sekä lapselle ominaisten toimintatapojen varmistaminen nähtiin tärkeänä osana opettajan johtajuutta. Tiimin johtajana varhaiskasvatuksen opettaja varmistaa Vasun mukaisen toiminnan luomalla suuntaviivat tiimin toiminnalle, tukee tiimin ammatillista kehittymistä, sekä kannustaa ja sitouttaa tiimin jäseniä yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisöllisyys nähtiin tärkeänä arvona lapsiryhmässä ja tiimissä. Varhaiskasvatuksen opettajien pedagogiselle johtajuudelle haasteita luovat rakenteelliset haasteet, kuten sijaispula, riittämättömyyden kokemukset, haasteet palautteen annossa tiimissä ja epäselvyydet työnkuvissa.

Tämä tutkimus vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajan merkitystä alle kolmevuotiaiden ryhmässä ja tarjoaa ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisesta johtajuudesta, sen merkityksestä sekä opettajien kohtaamista haasteista. Tutkimuksen tulosten perusteella olisi tärkeää tukea alle kolmevuotiaiden ryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista, sekä tarjota lisäkoulutusta ja tukea tiimin pedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi esille nousi tarve edelleen selkiyttää varhaiskasvatuksen henkilöstön työnkuvia, sekä vahvistaa myös muiden ammattiryhmien johtajuuden ja ammatillisuuden toteutumista ja pedagogista osaamista alle kolmevuotiaiden ryhmässä.

Suvi Varvemaa

Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä tiimin ja lapsiryhmän pedagogisesta johtamisesta alle kolmevuotiaiden ryhmässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *