Käsityö, erityisen tuen tarve ja hyvinvointi

Tutkimuksen taustaa

Perusopetuksen oppimisen tukimuodot jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tämä tutkimus keskittyi erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin ja heidän hyvinvointinsa lisäämiseen. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden haasteet voivat olla moninaisia. Useimmiten haasteita kuitenkin koetaan sosiaalisissa suhteissa ja toiminnan ohjauksessa. Monesti erityistä tukea tarvitsevat oppilaat myös kokevat kykynsä heikompina, kuin mitä ne todella ovat. Käsityö oppiaineena luo erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden minäpystyvyyden kokemuksia tarjoamalla onnistumisen kokemuksia, auttamalla sosiaalisten suhteiden luomisessa ja niiden ylläpitämisessä. Käsityön materiaalisuus puolestaan mahdollistaa leikin ja luovuuden.

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita miten käsityö vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden hyvinvointiin sekä pohtia, kuinka käsityön tuomia hyvinvointivaikutuksia voitaisiin lisätä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu sekä lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi vahvistavat tutkimuksen merkitystä. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla erityiskoulun ensimmäisen luokan Tutkin ja koodaan -opintojaksoa tammi- ja helmikuussa 2022 yhteensä kuuden oppitunnin ajan. Tutkimuslupa saatiin yhdeksältä oppilaalta kymmenestä. Havainnoinnin jälkeen toukokuussa 2022 suoritettiin noin 50 minuuttia kestänyt puolistrukturoitu haastattelu havainnoidun luokan erityisluokanopettajalle. Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valittiin teoriasidonnainen analyysi.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Tutkimuksesta nousi esiin kolme käsityön hyvinvointia lisäävää pääluokkaa: materiaalisuus, onnistumisen kokemukset ja sosiaalinen hyvinvointi. Näistä sosiaalinen hyvinvointi jakautui vielä kolmeen alaluokkaan: yhteisöllisyyteen, yhteistyön kehittymiseen sekä mallintamiseen. Hyvinvointia lisäsi materiaalien läsnäolo ja tehtävien sopiva taso, jotta onnistumisen kokemuksia oli mahdollista saavuttaa. Materiaalien tunnustelu ja niillä leikkiminen lisäsi oppilaiden hyvinvointia. Yhteisöllisyyteen liittyen oppilaat kokivat tärkeänä oman ryhmän aikaansaannosten jakamisen luokan kanssa, ja töiden eri vaiheissa pidettiin huolta siitä, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat työskentelyyn. Yhteistyö projektin aikana kehittyi niin oppilaslähtöisesti kuin opettajan tai ohjaajan avustuksella. Myös mallintamisen katsottiin liittyvän ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamiseen, mutta toisaalta pohdittiin sen yhteyttä omiin kykyihin liittyviin epävarmuuksiin.

Tutkimustulosten avulla on mahdollista tukea erityistä tukea tarvitsevia oppilaita niillä osa-alueilla, joilla heillä esiintyy haasteita ja täten lisätä heidän hyvinvointiaan. Jatkossa olisi kehitettävä tutkimusmenetelmiä, joilla erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ääni voitaisiin saada paremmin kuuluviin. Lisäksi olisi kehitettävä käsityöllisiä interventioita erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden hyvinvointia lisäämään.

 

Minna-Mari Koskinen-Keipi

Hyvinvointia käsityöstä erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *