Marja-Riitta Ojala

TM, tohtorikoulutettava, pastori

Väitöskirjassani tutkin keskeisiä inhimillisiä toimintamahdollisuuksia ja niiden kääntymistä sosiaalityön työmuodoiksi. Materiaalinani ovat Sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjat. Kohderyhminä tutkimuksessani ovat sosiaalityön asiakasryhmistä lapset, nuoret ja heidän perheet, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät, vanhukset ja vammaiset.

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on yhdysvaltalaisen filosofin Martha Nussbaumin (s.1947) ja intialaisen taloustieteilijän sekä nobelistin Amartya Senin (s.1933) toimintamahdollisuuksien teoria (The Capabilities Approach) sekä Nussbaumin keskeiset inhimilliset toimintamahdollisuudet (The Central Human Capabilities).

Selvitän, voisiko sosiaalityö hyötyä inhimillisten toimintamahdollisuuksien edistämisestä, miten sosiaalityöstä voisi tehdä vaikuttavampaa erilaisten asiakasryhmien kohdalla ja miten pirstaleista palvelujärjestelmää voisi kehittää eettisesti kestäväksi toiminnaksi.

Pro gradussani tutkin huono-osaisuuden käsitettä käsiteanalyysin keinoin.

Yhteystiedot: ojalamarjariitta [at] gmail.com, +358405662740