Suvielise Nurmi

SuvieliseNurmiTT, postdoc-tutkija, kouluttaja 

Asiantuntemusala: Ympäristöfilosofia; ekologinen etiikka; moraalinen toimijuus; metaetiikka; sosiaalinen ontologia; luonnontieteet ja etiikka; posthumanismi.

Olen kiinnostunut kulttuurisesta kestävyysmuutoksesta, jossa eräs kriittinen kohta on etiikan kyky edistää ekologista kestävyyttä. Tutkin erityisesti meneillään olevan filosofisen ihmiskuvamuutoksen tarjoamia käsitteellisiä välineitä parantaa eettisen keskustelun kontribuutiota systeemisten ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Myös ihmimillisen ja ei-inhimillisen rajapinnat, tahdon vapaus sekä ruumiillisuuden ja suhteisuuden merkitys toimijuudelle ovat tutkimuspöydälläni.

Tämänhetkisessä postdoc-tutkimushankkeessani Relationaaliset ympäristövastuut. Enaktivismin merkitys kompleksisten ympäristöongelmien vastuita ja niiden oikeuttamista koskevaan keskusteluun selvitän, miten uusin ihmismieltä koskeva luonnontieteellinen tutkimus muokkaa käsitystä yksilöllisestä ja jaetusta vastuusta, ja mitä johtopäätöksiä tästä on vedettävä ympäristövastuita koskevaan keskusteluun.

Väitöstutkimuksessani rakensin relationaalisen toimijuuden käsitettä ympäristöetiikan humanismille kriittisten suuntausten pohjalta sekä analysoin sen filosofisia ja eettisiä implikaatioita.

Tutkimuksen ohella toimin kirkon henkilöstön täydennyskouluttajana Lasten ja nuorten keskuksessa ja mm. kestävyysjohtamisen sopimuskouluttajana Sitrassa. Koulutus-, luento- ja konsultaatiotehtävien kautta pyrin edistämään kestävyysmuutosta kirkossa ja yhteiskunnassa. Olen toiminut aiemmin myös etiikan yliopistonlehtorina ja erilaisissa muissa yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetustehtävissä.

Yhteystiedot: suvielise.nurmi@helsinki.fi, 040 5818144

Linkit: Academia.edu, https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/suvielise-nurmi