Kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen

Taustaa

Kotitalousopettajaopiskelijat kokivat opintojen ja työelämän välillä olevan kuilu, johon tämän tutkimuksen avulla haettiin vastauksia, miten kuilua voitaisiin kuroa takaisin yhteen ja asiantuntijuuden kasvua tuettua sujuvammin osana opintoja. Tutkielman tavoitteena oli selvittää kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden sekä ammatti-identiteetin rakentumisen kokemuksia opintojen aikana kertyneen työkokemuksen myötä sekä löytää keinoja integroida asiantuntijuuden kasvun tukeminen sujuvammaksi osaksi kotitalousopettajan opintoja. Kotitalousalalla tässä työssä tarkoitettiin kotitalousopettajana toimimista yleissivistävässä koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä tai yrityksissä ja järjestöissä.

Tutkimusmenetelmät

Menetelmänä oli laadullinen tutkimus, jossa oli piirteitä Delfoi-menetelmästä. Tutkielma koostuu kahdesta osasta, jossa kummassakin on omat tutkimuskysymykset, aineisto sekä analyysi. Ensimmäisen osan aineisto kerättiin Google Forms -lomaketyökalulla tehdyllä sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä. Toisen osan aineisto kerättiin etäryhmäkeskustelujen avulla, joihin osallistui yhteensä viisi kotitalousopettajaopiskelijaa. Molempien aineistojen analyysit toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kahden aineiston avulla saavutettiin syvällisempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä.

Analyysi

Ensimmäisen osan aineistosta nousi yhdeksän pääteemaa; työkokemuksen kertyminen, motivaation merkitys ja opintojen merkityksellisyys, opettajuuden osa-alueet ja pedagogiset taidot, työelämämahdollisuuksien hahmottuminen ja vahvistuminen, kotitaloudellinen substanssiosaaminen, opintojen ja työelämän yhdistäminen, minäpystyvyys, reflektointi ja työelämätaidot.

Toisen osan aineistosta muodostui kolme ehdotusta; opetusharjoitteluiden kehittäminen, työelämä lähemmäksi opintoja ja portfoliotyöskentely, kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden tukemisen integroimiseksi sujuvammaksi osaksi opintoja.

Johtopäätökset

Aineistot täydensivät toisiaan ja tuloksia tarkasteltiin Tynjälän, Virtasen ja Helinin (2020) integratiivisen pedagogiikan mallin avulla. Mallin avulla kuvattiin asiantuntijuuden tukemisen kehittämisen tarvetta kotitalousopettajaopinnoissa ja esiteltiin tulosten pohjalta syntyneitä konkreettisia muutosehdotuksia. Opiskelijat kokivat, että asiantuntijuutta voitaisiin tukea parhaiten opintojen aikana koottavalla asiantuntijuuden kasvun portfoliolla, johon opiskelija kokoaa kaiken asiantuntijuuden kasvuun liittyvän materiaalin opinnoista ja opintojen ohella tehdystä työstä.

 

Olga-Maaria Mattila

Työkokemuksen merkityksiä asiantuntijuuden kehittymisessä. Kotitalousopettajaopiskelijoiden kokemuksia.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *