Korkeakouluopiskelijoiden kokeman uupumuksen pelastus – psykologinen joustavuus

Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet

Korkeakouluopiskelijoiden uupumus on ollut huolestuttavalla tasolla viime vuosien tutkimuksen mukaan. Uupumuksen oireita voi kehittyä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tämä on huolestuttavaa, sillä uupumuksen on todettu olevan yhteydessä muun muassa masennukseen ja opintojen keskeyttämiseen. Opiskelu-uupumus on ollut myös yhä enemmän huolenaiheena koronapandemian myötä. Etäopetus on lisännyt opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä ja vaikuttanut hyvinvointiin negatiivisesti. Opiskelu-uupumuksen ennaltaehkäiseminen olisi näin ollen hyvin tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Tutkimuksen ovat osoittaneet, että opiskelijoiden vahva psykologinen joustavuus vähentää koettua uupumusta. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuvalla psykologisella joustavuudella tarkoitetaan tietoisesti hetkessä läsnä olemista ja kykyä toimia omien arvojensa mukaisesti negatiivisista ajatuksista huolimatta.

Aikaisempi tutkimus psykologisen joustavuuden ja uupumuksen yhteydestä perustuu suurimmilta osin työ- ja koulukontekstiin. Näin ollen tutkimuksen lisääminen korkeakoulukontekstissa olisi tärkeää, jotta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista voitaisiin ymmärtää paremmin. Tutkimukseni tavoite oli tutkia ensimmäisen vuoden opiskelijoiden uupumusta ja lisätä ymmärrystä psykologisen joustavuuden ja opiskelu-uupumuksen välisestä yhteydestä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, selittääkö psykologinen joustavuus opiskelu-uupumusta

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistona käytettiin syksyllä 2020 ja keväällä 2021 kerättyä HowULearn-kyselyä, joka on laadittu Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa HYPEssä. Kyselystä analysoitiin kvantitatiivisesti osioita, joissa vastattiin kysymyksiin koskien opiskelu-uupumusta ja psykologista joustavuutta. Kyselyaineisto koostui Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksista (n=261).

Tutkimuksen tulokset ja pohdintaa

Tulokset osoittivat, että opiskelu-uupumusta esiintyi jo ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa huomattavan paljon. Syksyllä 2020 puolet opiskelijoista eivät olleet uupumusriskissä, kun taas keväällä 2021 vain viidesosa opiskelijoista ei ollut uupumusriskissä. Opiskelijoiden uupumuksen havaittiin kasvaneen merkittävästi syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutettujen mittausten välillä. Tuloksista selvisi, että opiskelu-uupumus ja psykologisen joustavuus olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Psykologisella joustavuudella oli merkitystä opiskelu-uupumuksen tasoon. Psykologisesti joustavimpien opiskelijoiden uupumus oli alemmalla tasolla sekä alku- että loppumittauksessa.

Psykologisen joustavuuden vaikutus uupumukseen antaa viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden psykologisen joustavuuden vahvistaminen olisi hyvä ratkaisu opiskelijoiden uupumisen ehkäisemiseen. Psykologista joustavuutta voi lisätä HOT-perusteisilla interventioilla. Helsingin yliopiston opintotarjonnassa on tällä hetkellä kaikille vapaasti valittava Kohti parempaa opiskelua -niminen verkkokurssi, jonka keskeinen tavoite on harjoitella psykologista joustavuutta. Tämän lisäksi opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen uupumusoireista olisi hyvä tapa ennaltaehkäistä opiskelu-uupumusta.

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista saada selville missä määrin yksityiselämän tapahtumat vaikuttavat opiskelijoiden uupumukseen. Johtuuko opiskelu-uupumus esimerkiksi opintojen työmäärästä vai, selviääkö osa opiskelijoista helpommalla, koska heillä on vähemmän kuormittavia elämäntapahtumia meneillään heidän opiskeluidensa ulkopuolisessa elämässä?

Tässä tutkimuksessa keskityttiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden uupumukseen, mutta tutkimusta voisi tehdä myös enemmän koko opiskelukaaren vaiheista ja ottaa selville, minkä vuoden opiskelijat ovat uupuneimpia. Jos tunnistettaisiin selkeitä huippuja tietyssä vaiheessa olevien opiskelijoiden keskuudessa, voitaisiin tarjota tukitoimia tähdennetysti tietyn opiskeluvuoden opiskelijoille. Tämä tutkimus toi kuitenkin arvokasta tietoa siitä, että opiskelu-uupumus esiintyy huomattavan paljon jo ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelu-uupumuksen ennaltaehkäisemiseen tulisi kiinnittää huomiota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta opiskelijat eivät uupuisi lisää. Psykologisen joustavuuden vahvistaminen tarjoaa yhden hyvän ehdotuksen uupumisen ongelman ratkaisemiseksi.

Nea Poranen

Korkeakouluopiskelijoiden uupumuksen ehkäiseminen psykologisen joustavuuden avulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *